'Faizsiz finans' ders olacak

Üniversitelerin işletme ve iktisat fakültelerinde İslam ekonomisi ve faizsiz finans, ilahiyat fakültelerinde ise ekonomi ve finans alanlarında seçmeli veya zorunlu dersler programlara konulacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.12.2014 - 15:30

'Faizsiz finans' ders olacak

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planı'nında, "Yurt İçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı", "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı" ile Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı Eylem Planlarında, Milli Bakanlığı ve YÖK'ün yürüteceği çalışmalara yer verildi.

Yurt İçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı Eylem Planı'na göre, MEB'in sorumluğunda, ilk ve orta öğretim düzeyinde müfredattaki ve yaygın eğitim programlarındaki temel finans konularının geliştirilmesi ve öğretmenlerle eğitim yöneticilerinin eğitimi sağlanacak.

Çocuklara ve ailelere tasarruf alışkanlığı kazandırılması kapsamında, müfredatta yer alan ihtiyaç, tasarruf ve israfa ilişkin bilinçlendirici nitelikteki içerik geliştirilecek. Bu çerçevede, öncelikli olarak konunun müfredata dahil edilmesi, daha sonra sistematik olarak uygun yaş gruplarının ders kitaplarında ele alınması hedefleniyor.

Ayrıca, okullarda "Tüketici Haftası" etkinlikleri de düzenlenecek. Tüketici Haftası içerisinde her yıl belirlenecek tasarruf alanlarına ilişkin bilinçlendirici ve özendirici faaliyetler yürütülecek.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem Planı kapsamında ise MEB'in sorumluluğunda, finans alanında lisansüstü eğitim görmeleri amacıyla yurtdışına gönderilen öğrenci sayısı arttırılacak.

YÖK'ün sorumluluğunda ise finans alanına yönelik lisans ve lisansüstü programlarda Arapça ve Rusça seçmeli ders olarak yer alacak. Uygulama 2016'ya kadar YÖK tarafından belirlenecek 2 pilot üniversitede başlatılacak.

YURTDIŞI DESTEĞİ
YÖK, uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında, finans alanına yönelik lisans ve yüksek lisans yapan öğrenci sayısını arttıracak. Finans alanında yurtdışı eğitim ve staj faaliyetleri için öğrencilerin ulusal ve uluslararası kaynaklarla değişim programlarından faydalanması desteklenecek. 2012-2013'te 1 bin 517 olan Erasmus programlarından yararlanan öğrenci sayısı her yıl ortalama 2 bin öğrenciye çıkartılacak.

Finans alanına yönelik lisans ve lisansüstü programlarda ileri düzey matematik kazanımları artırılacak. Finans alanına yönelik lisans ve lisansüstü programların durum analizlerinin yapılması için 2015 Haziranı sonuna kadar bir çalıştay yapılacak. Çalıştay çıktıları YÖK tarafından belirlenecek 5 pilot üniversitenin finans müfredatına yansıtılacak.

ENVANTER ÇIKARILACAK
İstanbul’un finans alanında ulusal ve uluslararası bir lisansüstü eğitim merkezi olması sağlanacak. Bu kapsamda, İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin (İFM) işgücü ihtiyaç analizi yapılarak, hangi alanlarda lisansüstü program açılması gerektiği tespit edilecek. Bu alanlara yönelik lisansüstü programların, belirlenecek pilot üniversitelerde açılması teşvik edilecek. Ayrıca finans alanında uluslararası alanda tanınırlığı olan lisansüstü programlar yaygınlaştırılacak. Eylem bütçesi, açılacak olan programların eğitim materyali, donanım ve insan kaynağı ihtiyaçları için kullanılacak.

Finans alanına yönelik programlarda yetişmiş akademik personelin nicelik yönünden mevcut durum tespiti yapılacak ve ihtiyaca göre akademik personel yetiştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu eylem çerçevesinde, finans alanındaki akademik personelin çalışma konuları itibarıyla envanteri 2016 Haziranı sonuna kadar çıkarılacak. Bu envanter dikkate alınarak ihtiyaç duyulan çalışma konuları tespit edilecek ve bu konularda araştırma yapacak akademisyenlerin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Buna göre, 100 akademik araştırmaya 2 milyon lira, bilgi ve tecrübe artırımı amacıyla finans merkezlerine 200 akademisyenin kısa süreli çalışma ziyareti için 2 milyon lira, finans alanında 50 yabancı akademisyenin Türkiye’de yapacağı kısa süreli akademik çalışma ziyareti için 1 milyon lira destek verilecek.

Üniversiteler bünyesinde bulunan enstitülerde aktüerya, para ve banka ile sermaye piyasası ve finans programlarının açılması ve yaygınlaştırılması teşvik edilecek. YÖK tarafından belirlenecek 3 pilot üniversitede, aktüerya, para ve banka ile sermaye piyasası ve finans alanlarında lisansüstü programlar açılacak.

ARAŞTIRMALAR TEŞVİK EDİLECEK
Üniversiteler ile finans sektörü arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla üniversite-sektör platformu oluşturulacak.

Bu kapsamda, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikteki personelin yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin müfredatının tespitine yönelik işbirliği için bir platform oluşturulması öngörülüyor.

Öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmek amacıyla finans kuruluşlarında staj gören öğrenci sayısı ve staj süresinin artırılması sağlanacak. Üniversite ve özel sektör işbirliğiyle yapılacak finans alanındaki araştırmalar teşvik edilecek ve üniversitelerin finansal sektörle ilgili verilere ulaşması kolaylaştırılacak.

Üniversitelerin işletme ve iktisat fakültelerinde İslam ekonomisi ve faizsiz finans, ilahiyat fakültelerinde ise ekonomi ve finans alanlarında seçmeli veya zorunlu dersler programlara konulacak.

İlk aşamada 2015'de YÖK, üniversiteler, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve BDDK temsilcileri İslam ekonomisi ve faizsiz finans derslerinin bu konuda istekli üniversitelerde programlara eklenmesi konusunda toplantılar yapacak.

Toplantılar neticesinde söz konusu dersleri programlarına koymayı düşünen üniversitelerin öğretim üyesi ve diğer ihtiyaçları belirlenecek. Ayrıca, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde en az 2 ilahiyat fakültesinde ekonomi ve finans dersleri, 5 İİBF’de faizsiz finans ve İslam ekonomisi dersleri müfredata eklenecek.

Belirlenecek bir üniversitede faizsiz finans alanında çalışacak bir enstitü veya araştırma merkezi kurulacak. Faizsiz finans alanında bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi, bu alanda yetkin akademik ve uygulayıcı insan kaynağının yetiştirilmesi, dünya ve Türkiye uygulamalarının araştırılması ve uygulamaya ilişkin standartların belirlemesi amacıyla YÖK tarafından belirlenecek bir üniversite bünyesinde bir enstitü veya araştırma merkezi kurulacak.

Söz konusu araştırma merkezini kuracak üniversite projeye ilişkin eylem planını 2015 yılı Aralık ayına kadar hazırlayacak. Öngörülen eylem planı çerçevesinde araştırma merkezi/enstitünün ihtiyaç duyduğu altyapı ve insan kaynağı temin edilerek belirlenecek müfredata uygun olarak faaliyete geçmesi sağlanacak.

TARTIŞMALI HARCAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı Eylem Planı'na göre ise Maliye Bakanlığı ve MEB sorumluluğunda, taşımalı eğitim harcamaları gözden geçirilerek karşılaştırmalı maliyet analizi yapılacak ve bu harcamaya ilişkin farklı uygulama yapıları geliştirilecek. 

İl harcamaları incelenecek ve karşılaştırmalı öğrenci sayıları ve maliyet analizi yapılacak. Taşımalı eğitimde kamu kaynaklarının etkin kullanımı, tasarrufun sağlanması amaçlarıyla farklı uygulama modelleri geliştirilecek. Sınavla öğrenci alan okulların yaygınlaştırılması politikası sonucu, taşımalı eğitimdeki artışın etkisi incelenerek önceliğin büyük oranda kırsal kesimlere yönlendirilmesi sağlanacak.

Ayrıca öğle yemekleri sağlıklı koşullarda ve belirli kalori miktarını sağlayacak şekilde sunulacak.

PANSİYON UYGULAMASINDA SEÇİM KRİTERİ
MEB'in pansiyon uygulamasının etkinliği analiz edilecek. Pansiyon uygulaması taşımalı eğitim uygulamasıyla birlikte değerlendirilecek, illere göre harcamaları, öğrenci sayıları ve kapasiteleri incelenecek, pansiyon bütçesinin hazırlanması ve uygulanması gözden geçirilecek. 


Ayrıca pansiyon imkanlarından ihtiyaç sahibi öğrencilerin öncelikli olarak yararlanması amacıyla mevcut seçim kriterleri yeniden değerlendirilecek.

Özel (engelli) eğitim desteği harcamaları gözden geçirilecek, farklı uygulama yapıları geliştirilecek. İl harcamaları incelenecek ve karşılaştırmalı maliyet analizi yapılacak. Destek kapsamı, hak sahipliği ve destek süreleri gözden geçirilecek. Özel eğitim desteğinde kamu kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla farklı uygulama modelleri geliştirilecek.

Sayfa Yükleniyor...