Öğretim üyelerine müjde!

YÖK'ün, öğretim elemanlarını denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atayabilme yetkisine, Anayasa Mahkemesi'nden iptal geldi.

Anadolu Ajansı 26.12.2011 - 18:47

Öğretim üyelerine müjde!

Anayasa Mahkemesi, YÖK Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan, ''öğretim elemanlarının denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atanabileceğine'' ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, kanunun ''Yükseköğretim Kurulunun görevleri'' başlıklı 7. maddesinin (L) bendinde düzenlenen, ''öğretim elemanlarının denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atanabileceğine'' ilişkin kanun hükmünün iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Bursa 2. Vergi Mahkemesinin başvurusu üzerine, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un geçici 3. maddesindeki, ''Tahsil edilmiş tutarlar ret ve iade edilmez'' ibaresini de iptal etti.

5838 sayılı kanunun geçici 3. maddesinde, ''4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar ret ve iade edilmez'' deniliyordu.

Yüksek Mahkeme, Gaziantep Vergi Mahkemesinin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na 5766 sayılı Kanun'un 8. maddesiyle eklenen Geçici Madde 73'ün iptaline karar verilmesi istemiyle yaptığı başvuruyu da karara bağladı.

Mahkeme, 193 sayılı kanunun geçici 73. maddesinde yer alan, ''29 Ocak 2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle Kanunun 32. maddesinde yer alan asgari geçim indirimi dikkate alınır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir'' hükmünün iptaline karar verdi.

Mahkeme, ''geçici 73. maddenin, 6 Haziran 2008'den önce 29 Ocak 2004 günlü, 5084 sayılı Kanun'un 3. maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna'' hükmetti.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...