YÖK'ten 'norm kadro yönetmeliği' ile üniversitelere yetki devri

YÖK'ün aldığı kararla asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro planlamalarında, ilgili anabilim veya anasanat dalı ve bölüm başkanının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurulunun uygun görüşü aranacak.

Anadolu Ajansı 02.11.2018 - 16:10

YÖK'ten 'norm kadro yönetmeliği' ile üniversitelere yetki devri

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan yönetmelik değişikliği kapsamında, asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro planlamalarında, ilgili anabilim veya anasanat dalı ve bölüm başkanının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurulunun uygun görüşü aranacak.

YÖK tarafından hazırlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yükseköğretim kurumları, norm kadro planlamalarını, yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde yapacak. Norm kadrolar, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenci alan birimler ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimlere ve bünyesinde anabilim veya anasanat dalı bulunan enstitülere tahsis edilecek. Fakülte veya bölüme öğrenci alan lisans programlarında toplam öğretim üyesi kadrosu, asgari kadro sayısından az olamayacak.

ARAŞTIRMA İLE BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI İHTİSASLAŞAN ÜNİVERSİTELERE AYRICALIK TANINDI

Yükseköğretim kurumları, asgari kadro sayısının iki katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek. YÖK tarafından bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma kapsamında belirlenen yükseköğretim kurumları, ihtisas alanlarıyla doğrudan ilgili birimleri için asgari kadro sayısının üç katına kadar, araştırma üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumları ise dört katına kadar norm kadro planlaması yapabilecek.

NORM KADRO PLANLAMALARINDA ÜNİVERSİTELERİN UYGUN GÖRÜŞÜ ARANACAK

Araştırma üniversiteleri tarafından planlama yapılırken ön lisans ve lisans programlarındaki öğrenci sayısı, lisansüstü programlardaki öğrenci ve mezun sayısı, programların yürütülmesindeki ders ağırlıkları, araştırma ve geliştirme ile hizmet sunumu gibi akademik faaliyetler çerçevesinde değerlendirilecek hususlar dikkate alınacak.

Bu kapsamda asgari kadro sayısı dışındaki norm kadro planlamalarında ilgili anabilim veya anasanat dalı ve bölüm başkanının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü kurulunun uygun görüşü aranacak.

Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim veya anasanat dalı veya bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile YÖK'e iletilecek. Bu talep, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetleri, doktora programlarından mezun sayısı, üniversitenin eğitim ve öğretim dışında yürüttüğü hizmetler dikkate alınarak YÖK tarafından karara bağlanacak.

Fakülte veya bölüm lisans programı için norm kadrolar, üniversiteler tarafından anabilim veya anasanat dalı çeşitliliği göz önünde bulundurularak fakülte veya bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dallarının her birine bir öğretim üyesi düşecek şekilde planlanacak.

Anabilim veya anasanat dalları dikkate alınarak belirlenen norm kadro sayısı, anabilim veya anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü üzerine ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla bölüm veya fakülte düzeyinde iki katına kadar artırılabilecek.

Anabilim veya anasanat dalına öğrenci alan önlisans ve lisans programları ile bünyesinde lisans eğitimi olmamakla birlikte servis dersi veren birimler için öğretim elemanı asgari kadro sayısı, ilgili dal kurulunun ve bölüm başkanlığının uygun görüşü aranmak şartıyla ilgili fakülte ve üniversite yönetim kurulu kararıyla iki katına kadar artırılabilecek.

FAKÜLTELERDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO PLANLAMASI YAPILAMAYACAK

YÖK tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamayacak.

Bu alanlara ilişkin kadro talepleri, anabilim veya anasanat dalı ve bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararının ardından YÖK tarafından karara bağlanacak. Bu şekilde fakültelere ders vermek üzere tahsis edilen öğretim görevlisi kadroları ilgili birimin norm kadrosundan sayılacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde 20'si, YÖK tarafından ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına tahsis edilecek. Bunun dışındaki araştırma görevlisi norm kadroları, öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ilgili akademik kurulların uygun görüşü üzerine üniversite senatosu tarafından belirlenecek.

Kadrolara atamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ve ilgili yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından onaylanmış akademik yükseltme ve atama ölçütleri uyarınca yapılacak. Asgari kadroların kullanımı, ilgili yönetim kurulu kararıyla rektör tarafından gerçekleştirilecek.

Asgari kadro sayısı dışındaki kadroların kullanımında, ilgili anabilim dalı ve bölüm başkanlığının talebi ile ilgili meslek yüksekokulu, konservatuvar, yüksekokul, fakülte ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü aranacak.

YÖNETMELİK, YÖK'ÜN YETKİ DEVRİ SÜRECİNE UYGUN HAZIRLANDI

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, devlet üniversitelerini kapsayan yönetmelik, YÖK'ün son dönemde başlattığı yetki devri sürecine uygun şekilde hazırlanırken, katı bir norm kadro düzenlemesi değil, konuya ilişkin bir çerçeve mahiyetini taşıyor.

Programlar için gerekli ve idari bakımdan küçük birimlerin kurulması aşamasında üniversite yönetim kurulunun yetkisi, bunun dışındaki planlamada üniversitenin alt birimlerinin görüşleri öne çıkarıldı.

Bölüm ve anabilim dalının yönetim süreçlerine katkısı öne çıkarılarak, bu birimlerdeki akademik faaliyetlerin niteliğini yükseltecek ve liyakat üzerine yapılaşmayı da doğuracak bir sistem hedeflendi.

Sayfa Yükleniyor...