Maliye'nin, Doğan Yayın Holding'in vergi borucuna karşı Star TV ve Kanal D'deki hisselerini teminat olarak kabul etmemesinin ardından şirket, bunun yerine toplam değeri 1.12 milyar lira olan "Kanal D" ve "Star" tescilli markaları teminat gösterdi.

İlişkili Haberler


Şirket, İMKB'ye yaptığı açıklamada, ayrıca ekspertiz değeri 10.35 milyon lira olan gayrimenkullerinin teminat olarak kabulü mümkün olmakla birlikte, konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Reuters'a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunu'nda, teminata ilişkin düzenlemelerin tanımlandığını, yeterli bulunmaması halinde teminatın kabul edilmeyebileceğini ifade ederek, "Bu durumda zaten yapılan, vergi cezasına karşılık gerekli ve yeterli teminatın tamamlanması talebidir. Burada Maliye'nin yaptığı, alacağın garanti altına almaktır" dedi.

MARKA TEMİNAT İÇİN YETERLİ Mİ?
Yetkili, şirketin gösterdiği yeni teminatın yasada yer alan kriterleri karşılayıp karşılamayacağının kısa sürede tespit edileceğini kaydederek, "Eğer teminat kabul edilirse ihtiyatı haciz kaldırılır. Eğer söz konusu markalar yeterli ya da uygun bulunmazsa başka bir teminat istenmesi mümkün" şeklinde konuştu.

 Şirket açıklamasında,"Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bu defa 556 sayılı markaların korunması hakkındaki KHK'nın 18. maddesi gereğinde teminat olarak gösterilmesi mümkün bulunan "Kanal D" ve "Star" tescilli markaları...Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne teminat olarak gösterilmiştir. Söz konusu markalardan 'Kanal D' marka değeri 590 milyon TL ve 'Star' markasının değeri 530 milyon lira olmak üzere toplam teminat tutarı 1.12 milyar liradır" denildi. Açıklamada, Halkalı Vergi Dairesi'nin konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiği de belirtildi.

 Maliye 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda, 132.9 milyon lirası vergi aslı, 693.18 milyon lirası vergi zıyaı ve 165,000 lirası özel usulsüzlük cezası olmak üzere toplam 826 milyon liralık vergi ödemesine ilişkin ihbarnameleri Doğan Yayın Holding'e 18 Şubat'ta tebliğ etmişti.

 Maliye Bakanlığı, Doğan TV Holding hisselerinin Almanya'nın önde gelen medya grubu Axel Springer'e satışının yanı sıra bazı işlemlere yönelik iddialar nedeniyle bu vergi cezasına hükmetmişti.
MEVZUATTA TEMİNAT KRİTERLERİ
 Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'un özellikle üç maddesi, bir alacağa karşı alınacak teminat konusundaki kriterleri düzenliyor. İlgili maddeler şöyle:

Madde 9- Bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir. Türkiye'de ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu, amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, tahsil dairesi kendisinden teminat
isteyebilir.

Madde 10- Teminat olarak şunlar kabul edilir: 1. Para; 2. Bankalar ve özel finans kurumlar tarafından verilen süresiz teminat mektupları; 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır); 4.
Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat 'Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden yüzde 15 noksanıyla değerlendirilir' ; 5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar, teminat sonradan tamamen
veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir.

Madde 11- 10'uncu maddeye göre teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilir. Şahsi kefalet tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli mukavele ile tesis olunur. Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi muhtardır. Amme alacağını ödeyen kefile buna dair bir belge verilir.