Emlak vergisi mükelleflerine kolaylık

Maliye Bakanlığı, emlak vergisi bildirimi sırasında, mükelleflerden, ''tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, metrekare cetveli veya başkaca bir belge talep edilmeyeceği'' konusunda belediyeleri uyardı.

27.07.2011 - 09:39

Emlak vergisi mükelleflerine kolaylık

Maliye Bakanlığı, ''emlak vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlak vergisi bildirimleri dışında başka belgelerin talep edildiği, özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulanmasında sağlık kurulu raporunun aslının verilmesinde zorlukların yaşandığı, ayrıca sağlık kurulu raporlarının her yıl yeniden istenildiği, indirimli vergi oranı uygulamasında bazı tereddütlerin oluştuğu'' yönünde bakanlığa intikal eden olaylar üzerine, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı ''Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'' ile uygulamalara açıklık getirdi.        

Tebliğde, Emlak Vergisi Kanunu'nda, emlak vergisiyle ilgili işlemler sırasında, mükelleflerin, emlak vergisi bildirimi dışında herhangi bir belge vereceklerine dair yükümlülük getiren bir hüküm bulunmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle, emlak vergisi mükelleflerinden emlak vergisi bildirimi dışında tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, metrekare cetveli veya başkaca bir belge talep edilmeyeceği belirtildi.        

Emlak vergisi bildirim örneklerinin de yeniden düzenlendiği hatırlatılan tebliğde, belediyelerce, emlak vergisi işlemlerinde mükellefler tarafından bildirilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden, ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerektiği vurgulandı.        

Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden alınabilecek. Ayrıca, mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanacak.        

Belediyeler, emlak vergisi işlemlerinde başta imar birimleri olmak üzere emlak vergisine konu taşınmazlara ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu taşınmazlarda yoklama ve tespit yapacaklar.        

Ayrıca belediyeler, devir ve ferağ işlemlerinden sonra, devredenden tapu senedi veya herhangi bir belge istemeden, devredenin emlak vergisi mükellefiyetini devir ve ferağın yapıldığı yılı takip eden bütçe yılı başından itibaren re'sen terkin edecek.
       
ÖZÜRLÜLERE ''SIFIR'' ORANINDA BİNA VERGİSİ UYGULAMASI
Bakanlar Kurulu'nun, ''kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkili'' olduğu hatırlatılan tebliğde, bu hükmün, söz konusu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulandığı, ancak muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında uygulanmadığı kaydedildi.        

Bakanlar Kurulu'nun özürlülerin, Türkiye sınırları içinde muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılanlar hariç olmak üzere brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait bina vergisi oranı 2006 yılı için sıfıra (0) indirdiği, 2007 ve takip eden yıllar için de bu oranın uygulanacağının belirtildiği anlatılan tebliğde, gerekli şartları taşıyan özürlülerin, indirimli vergi oranından yararlanabilmesi için, emlak vergisi bildirimi sırasında özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemesinin yeterli olduğu vurgulandı.        

Buna göre, özürlülerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmeleri için bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekiyor.       

Ancak, özürlü kimlik kartı sahibi mükellefler, özürlü kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz edecek ve  “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu'' ekine özürlü kimlik kartı fotokopisini ekleyecek. Bu durumdaki mükelleflerden ayrıca tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenmeyecek.        

Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükellefler ise sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz edecek ve ilgili bildirim formunun ekine raporun fotokopisini ekleyerek, indirimli vergi oranından yararlanacak.        

Tebliğe göre, indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlananların, ilk başvurudan sonra özürlü kimlik kartı veya süreklilik arz eden özürler için sağlık kurulu raporu fotokopisini her yıl yeniden vermesi gerekmiyor. Şartların taşınması halinde, indirimli bina vergisi oranının uygulamasına devam edilecek. Ayrıca, geçerlilik süresi içerisinde ibraz edilen sağlık kurulu raporuna istinaden ilgili belediyece gerekli işlem yapılacak, yeni tarihli rapor istenmeyecek.        

Kanun uyarınca, indirimli bina vergisi oranı uygulamasında, özürlünün herhangi bir gelirinin bulunup bulunmaması ile özür oranı aranılmayacaktır.        

Hiçbir geliri olmayan mükelleflerin indirimli vergi oranından yararlanmaları için, ''Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi''ni ilgili belediyeye vermeleri yeterli olacak,mükelleflerden ayrıca başka bir belge istenmeyecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...