Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 2009 Yılı Performans Programı, çalışmaları bir süredir devam eden yeni Personel Rejiminin ana hatlarını ortaya koydu.

Yeni sistemde kurum içi, kurumlar arası ve bölgeler arası personel dağılımı yeniden düzenlenerek, vatandaşa doğrudan hizmet verilen noktalardaki personel açığı giderilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının istihdam profillerinin tam olarak analiz edilmesinin, kamu personelinin merkez, bölge, il, ilçe, yurt dışı şeklindeki idari bölümler ve hizmet birimleri bazında dağılımının tespit edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken programa göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyon bilgilerinin merkez, bölge, il, ilçe, yurtdışı hizmet birimleri itibariyle tespit çalışması yapılacak. Bu şekilde istihdam fazlası veya yeterli personeli bulunmayan hizmet birimleri tespit edilerek, dağılımdaki dengesizliğin giderilmesine yönelik öneriler hazırlanacak ve kurumlarla müşterek çalışmalar yapılacak.

Programda, kamu yönetiminin önemli sorunlarından birisinin personel rejimi vasıtasıyla tüm kurum ve kuruluşlar arasında uyum ve dengeyi sağlamak olduğu belirtilerek, ''Modern personel yönetimi anlayışı içerisinde personel rejimini gözden geçirmek ve kamunun her kesimini içine alacak şekilde yeniden biçimlendirmek gerekliliği ortadadır'' denildi.

5-10 YILLIK PERSONEL PLANLAMASI YAPILACAK
Yeni Personel Rejimiyle hayata geçirilecek diğer düzenlemeler de programda şöyle sıralandı:

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadro unvanlarının standartlaştırılması ve kodlandırılması sağlanacak, görev tanımları yapılacak. Kamuda iş analizi çalışmalarını yapmak üzere komisyonlar teşkil edilecek. Komisyonlar gerekli inceleme ve araştırmaları yürütecek. Bunun sonucunda öncelikle pilot uygulama için seçilecek kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hedefe ilişkin unvan standardizasyonu ve görev tanımları yapılarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bu çalışmalar sonuçlandırılacak.

Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere kamu kesiminde insan gücü planlaması yapılarak, performansa dayalı yönetim anlayışı geliştirilecek. Personel performansını ölçmeyi sağlayacak objektif ve saydam standartlar geliştirilecek. Bunun için yabancı ülke personel değerlendirme sistemleri ve uygulamaları da incelenecek. Türkiye şartlarına en uygun standartlar, görev özellikleri de dikkate alınarak geliştirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte personel istihdamı temin edilecek ve değişen şartlara uyumlu etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacak. Kamu kurumu ve kuruluşlarında tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen şartlara uyum sağlanması için etkili stratejik insan kaynakları planlaması yapılması büyük önem arzediyor. Bu çerçevede yapılacak kapsamlı plan sayesinde 5 yıllık, 10 yıllık öngörülerle hangi kamu kurumunun hangi nitelikleri haiz, ne kadar personele ihtiyaç duyduğu tespit edilecek ve bu ihtiyaçlara göre personel istihdamı yoluna gidilecek.

KAMUDA DA ESNEK ÇALIŞMA
Kamuda esnek çalışma modellerinin uygulanmasına yönelik araştırmalar yapılacak ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

Uzman kamu personelinin bilgi birikimi ve tecrübelerinden azami seviyede yararlanılarak, kamu sektöründe etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında bu personelin görevlendirilmelerine imkan tanıyacak esnek çalışma modellerinin kamuda uygulanabilirliği araştırılacak. Bu şekilde istihdama imkan tanıyacak mevzuat çalışmaları yürütülecek.

Kamuda hizmetin yürütülmesinin gerektirdiği seviyede personel istihdam etmesi sağlanacak ve buna ilişkin usul ve esaslar tespit edilecek.

Özelleştirme işlemleri neticesinde istihdam fazlası haline gelen personelin diğer kamu kurumlarına nakli gerçekleştirilecek. Özelleştirme sonucu istihdam fazlası haline gelen personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinde çeşitli problemlerle karşılaşılıyor. Bu personelin, kurumların personel ihtiyaçları da gözetilmek suretiyle nakli gerçekleştirilecek, bu süreçte karşılaşılan sorunları giderecek usul ve esaslara dair çalışmalar yapılacak.

YÜKSELMEDE KARİYER VE LİYAKATA BAKILACAK
Kamu personelinin kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak, görevden yükselme ve unvan değişiklikleri sağlanacak. Eğitim ve sınav şartına bağlanan hiyerarşik kadrolar ile öğrenimle ilişkili unvanlı kadrolara yapılacak atamalar kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kamuda çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği şeklinde yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar daha objektif kıstasları ihtiva edecek şekilde geliştirilecek.