KEY sahiplerine bir imkân daha

Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan hak sahiplerine bir imkan daha sağlanacak.

Haberler 17.12.2009 - 10:19

KEY sahiplerine bir imkân daha

''Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine
Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'' ile 5940
sayılı ''İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlandı.
        
Buna göre 5939 sayılı ''Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme
Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun''la hak sahiplerine
ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen
ve 29 Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre içinde yapmaları gereken
bildirimleri bankaya yapmamış olan kurum ve kuruluşlara bildirimlerini
yapabilmeleri için bugünden itibaren bir aylık süre verildi.
        
Kanuna göre, hatalı bildirimlerin düzeltilmesine ilişkin bir sistem
tanımlanması oluşturulacak, hatalar nedeniyle olabilecek hak kayıpları
önlenecek.
        
28 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer
aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan hak sahiplerine bir
imkan daha sağlanmış olacak.
        
Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010
tarihinde sona erecek.
        
Kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan hak sahiplerinin
Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinden yararlanabilmesi için, kurum ve
kuruluşların, bildirimlerine, bu kişilerin bilgilerinin söz konusu nedenlerle
zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını eklemeleri ve bu kişilerin çalıştıkları
tarihleri bildirmeleri yeterli olacak.
        
Belediyeler, kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine
göre, nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına
ödeyebilecek.
        
Hatalara ilişkin düzeltme ve bildirimler 3'er aylık aralıklarla
yapılabilecek. Böylece, bilgileri hatasız olan hak sahipleri, tüm listeye ilişkin
düzeltme sürecinin tamamlanmasını beklemeden KEY ödemelerini alabilecek. Bu
düzeltme sırasında 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi
yapılamayacak. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31 Mart 2011
tarihine kadar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklına (EGYO) gönderilecek.
        
KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalan hak sahiplerine
ödenecek tutarlar, ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla verilecek. Ödemelerin daha
sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her üç aylık dönem için ilave yüzde
1,25 artış uygulanacak.
        
Kanunun 1. maddesi ve 2. maddesiyle 5664 sayılı Kanunun 5. maddesine
eklenen dokuzuncu fıkra 30 Mayıs 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
        
İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
        
5940 sayılı ''İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun''a göre, fenni mesuller, yapının imar planına, ruhsata, standartlara ve
teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetleyecek ve idareye karşı
sorumlu olacak.
        
Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu
görevi üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmeyecek. Fenni mesuller,
mesuliyet üstlendikleri yapıyla ilgili olarak yapı müteahhitliği, şantiye
şefliği, taşeronluk ve malzeme satıcılığı yapamayacak.
        
Yapı sahibi, yapısının fenni mesuliyetini üstlenemeyecek. İnşaat ve
tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan, usta çalıştıramayacak.
        
Kanunla, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, ruhsatsız ve
imara aykırı yapılara verilecek cezalar konusunda, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığına verilen yetki sınırlandırılıyor.
        
Para cezaları, çeşitli yapı gruplarına göre metre kare başına 5 ile 63 TL
arasında değişecek. Cezalar, her takvim yılı başında yeniden değerleme oranında
artırılacak.
        
Kanuna göre, müteahhitlerin sınıflandırılması ve yetki belgesi verilmesi
gibi hususlar yönetmelikle düzenlenecek. Düzenleme yapılırken, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile
TMMOB'nin görüşü alınacak. Yönetmelik, bir yıl içinde çıkarılacak.
        
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ''Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemini''
oluşturacak.
        
Tasarının, ''İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta
çalıştırılmayacağına'' ilişkin hükmü 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu
süre içinde ustalara geçici yetki belgesi verilecek. Geçici yetki belgeleri söz
konusu tarihte sürekli hale getirilecek.
        
Kanunun, 1. maddesi ile değiştirilen 3194 sayılı Kanunun 28. maddesinin
sekizinci fıkrasının son cümlesinde yer alan ''inşaat ve tesisat işlerinde yetki
belgesi olmayan usta çalıştıramaz'' hükmü ile dokuzuncu fıkrasının müteahhitlere
yetki belgesi verilmesine ilişkin hükümleri 1 Ocak 2012 tarihinde, diğer
hükümleri ise yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Sayfa Yükleniyor...