Ortak Katılım Koşulları

Katılım Koşulları

http://www.ntv.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden katılım sağlanan ve aşağıda detayları belirtilen yarışma (“Yarışma”) NTV Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş. (“Şirket”) tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma’ya katılım; 06.10.2020 tarihinde başlayacak olup 16.11.2020 tarihinde sona erecektir. Belirtilen tarihler arasında http://www.ntv.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinde yer alan formu doldurup Şirket’e gönderen kişiler (“Katılımcı/Katılıcımlar”) arasından, Şirket’in belirleyeceği kişilerden oluşan jüri tarafından seçilecek olan proje, Şirket’in tespitini gerçekleştirdiği “Ortak” isimli televizyon programının (“Program”) belirlenen bölümlerinde yatırımcılara sunulması sağlanacaktır.

Yarışma’ya katılmakla; aşağıda belirtilen koşulları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğunu, anladığını, işbu koşulların iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını ve belirtilen şartlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcılar, Program’a katılımlarını sağlayacak projelerinin teknoloji temelli, yatırıma hazır, üretim aşamasına hazır olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışma’nın formatı, tüm içeriği, Katılım Koşulları gibi işbu sayımla sınırlı olmamak kaydıyla Yarışma’ya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak Şirket tarafından belirlenecektir. Katılımcılar işbu yarışma koşulları üzerinde değişiklik olabileceğini bilip baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcılar, formu doldurarak iletilen projelerden sadece Şirket’in belirleyeceği juri tarafından seçilecek olan projelerin Program’a dahil edileceğini ve itirazları olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket’in belirleyeceği juri tarafından Program’a katılımı sağlanan projelerin Program içerisinde yer alan yatırımcılar tarafından begenilmesi ve seçilmesi hususunda Şirket’in hiçbir müdahale olmayıp, Katılımcılar, Şirket’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcılar’ın 18 yaşından büyük ve tam fiil ehliyetine sahip olmaları Yarışma’ya katılabilmek için ön koşuldur.

Doğuş Yayın Grubu A.Ş. ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin çalışanları Yarışma’ya katılamaz.

Teknik sebepler nedeniyle Katılımcı’nın Yarışma’ya katılamamasından, Şirket tarafından yapılabilecek bildirimlerin ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Katılımcı tarafından iletilen bilgiler doğrulanamadığı takdirde Şirket katılımı iptal edebilme yetkisini haizdir.

Katılımcılar, özgür iradeleri ve rızalarıyla vermiş oldukları ve Şirket veri tabanında saklı tutulacak kişisel verilerinin (ad, soyad, adres, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, telefon numarası ve elektronik posta adresi gibi kişisel verileri) varsa görsellerinin reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon), ürün ve hizmet hakkında güncel bilgiler verilmesi ( vb.) alanında ve başvuruda bulunanların genel eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat etmektedirler.

Program kapsamında yatırımcılar ile buluşturulması sağlanacak Katılımcılar Şirket ile iletişime geçecektir. İletişime geçmeyen Katılımcılar, işbu hakkından feragat etmiş sayılacak olup; anılan duruma herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceğini ve Şirket’ten herhangi bir şekilde maddi-manevi talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcı başkası ad ve hesabına işbu Yarışma’ya katılmayacağını; aynı proje metni için farklı formlar üzerinden birden fazla katılım gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı sunduğu bilgilerin doğru olmadığı ve/veya söz konusu projenin kendisine ait olmadığı tespit edilirse ve/veya herhangi bir nedenle Yarışma’ya katılımının kurallara aykırı olduğu belirlenirse veya Şirket, herhangi bir nedenle Yarışma’ya katılımının/seçilmesinin uygunsuz yollarla elde edildiğine kanaat getirirse - Yarışma’ya katılımları Şirket tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş dahi olsa - ilgili Katılımcı/lar Şirket tarafından Yarışma dışı bırakılabileceklerdir ve/veya böyle bir durumda Program’a katılımları sağlanmış olması halinde, Şirket’in tek taraflı takdirine bağlı olarak, Program’a katıldıkları ilgili bölüm yayınlanmayacaktır.

Katılımcı’nın Program’a katılması halinde, Katılımcı, Ek-1’de örneği yer alan “Mali Hak Devir Belgesi” de dahil olmak üzere Şirket tarafından daha sonra talep edilebilecek her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi imzalayacaktır. İşbu belgeler Katılımcı tarafından imzalanmadığı takdirde ilgili hak kaybedilmiş sayılacaktır.

Şirket, Yarışma’yı dilediği zaman (Yarışma başlamış dâhi olsa, her aşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Katılımcılar, Şirket’e karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Yarışma’ya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir.

Şirket Yarışma çerçevesinde işbu sayımla sınırlı olmamak kaydıyla gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya internet sitesinde gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden hiçbir surette sorumlu değildir.

Şirket, Yarışma boyunca sonuçları olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını tespit etmesi durumunda, ilgili Katılımcı’nın o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve Program’a dahil etmeme hakkını saklı tutar.

Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını, ticari sırlarını, fikirlerini ya da fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya yazılı/görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, yazılı veya görsel içeriği yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ilgili Katılımcı’yı bağlayacaktır. Katılımcı’nın işbu kampanya şartlarına veya yasalara aykırı olarak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilirse veya yetkili mercilerce bu konuda bir inceleme mevcut olur ise, Şirket, Katılımcı ile ilgili tüm bilgileri yetkili makamlara bildirmek yetkisini haizdir.

Şirket, Katılımcılar’ın adlarını, fotoğraflarını,projelerini; dilediği yerde, sayıda, sıklıkta ve süreyle kullanmakta serbesttir. Katılımcılar, Yarışma’ya katılmakla bu hususu peşinen kabul eder ve fotoğraflar ile birlikte Yarışma’da kullandığı her türlü bilgi, fotoğraf, görüntü, ad-soyad bilgilerinin Şirket tarafından ve istenilen her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, uygun bulmadığı isme ve/veya içeriğe sahip Katılımcıları herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Yarışma’dan çıkarma/silme hakkına sahiptir.

Yanlış beyan edilen bilgiler, verilen iletişim bilgileri üzerinden ulaşılamayan veya iletişim kurulamayan Katılımcılar ve adres eksikliği/değişikliği sebebiyle yaşanabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu tutulamaz.

Şirket, düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, trafik sıkışıklığı ve kullanıcının ya da diğerlerinin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek sorunlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Her bir Katılımcı, Yarışma’nın diğer Katılımcılar ve yatırımcılar ile iletişiminden tamamen kendisi sorumludur. Şirket, bu iletişimlerde yaşanabilen sorun ve anlaşmazlıklardan ve bundan kaynaklanan zarar ve iddialardan sorumlu değildir.

Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Yarışmaya katılım herhangi bir ücrete tabi değildir.

Yarışma ile ilgili her türlü soru, öneri ve bildirimler için ortakprogram@ntv.com.tr adresine e-mail gönderilmelidir.

Katılımcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Yarışma kapsamında Şirket’in veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu, bu bağlamda Yarışma neticesinde ödül kazanan Katılımcıya ait “ad-soyad, adres, telefon numarası” şeklindeki kişisel verileri ile Katılımcı’nın elektronik ortamda başvuru formu üzerinde doldurduğu proje ile ilgili tanımlama, var ise patent numarasının, Katılımcı ile irtibat kurulması ve seçilen projenin Program’da yayınlanması amacıyla güvenli sunucularda tutulacağı, Proje’lerin değerlendirilmesi ve yayınlanması amacıyla ön seçici kurul, projelerin sunuma hazırlanması kısmında işbirliği yapılan tekno parklar ve yayına katılacak olacak yatırımcılarla paylaşılacağı, anılan verilerin Yarışma’nın ifası ile yasal sürelerin gerektirdiği işleme amacı sona erdikten sonra Şirket tarafından silineceği konusunda bilgilendirilediklerini kabul etmişlerdir.

Katılımcı;
kisiselveri@ntv.com.tr adresine elektronik posta göndererek kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerin işlenme politikasını ve KVKK kapsamındaki haklarınızı öğrenmekdetaylı öğrenmek için http://www.ntv.com.tr adresindeki Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenme politikasını detaylı öğrenmek için http://www.ntv.com.tr adresindeki Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Yarışma’ya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarının tümünü kabul etmiş sayılır.