''Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğine göre, kuruluşa yeni başlayacak tabip ve diğer sağlık personeli için, öncelikle mesul müdür tarafından çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe onaylatılacak ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel sağlık kuruluşunda çalışabilecek.

Yönetmeliğin ''Ruhsatnamenin geri alınması'' başlıklı maddesine, ''Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personelin sağlık kuruluşunda çalıştırılması durumunda müdürlükçe, denetim formunda öngörülen sürelerde sağlık kuruluşunun faaliyeti geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir'' fıkrası eklendi.

Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel sağlık kuruluşundan ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, 30 gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunacak. Bildirimde bulunmayanların sağlık kuruluşu kadrolarına başlayışı yapılmayacak. İldeki planlamanın daha kısa sürede yapılması halinde müdürlüğün muvafakati alınarak otuz günden önce de tabip/uzman başlayışına izin verilebilecek.

EKSİKLİĞİN DEVAMINDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
Yönetmelikteki, ''Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formu''nda yapılan değişikliğe göre, ''Kamu görevi olan ve/veya kanunen mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve tabip dışı personel çalıştırılıp çalıştırılmadığı; intern, stajyer öğrenci gibi serbest çalışma yetkisi olmayan kişilerce hastaya müdahale edilip edilmediği'' durumuna göre eksikliğin giderilmesi için süre verilmeyecek ve poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulacak. Bir yıl içerisinde aynı fiilin tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında, bir ay süreyle faaliyet durdurulacak. Üçüncü kez tekrarında ise sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi/uygunluk belgesi iptal edilecek.

''Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde mevzuatta belirtilen süre içinde il sağlık müdürlüğüne bildiriminin yapılıp yapılmadığına'' ilişkin, eksikliğin giderilmesi için süre verilmeyecek ve sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 1 gün durdurulacak. ''Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışlarının esaslara uygun olup olmadığına'' ilişkin eksiklik olması durumunda da, süre verilmeyecek, poliklinik faaliyeti 10 gün durdurulacak. Aynı uygunsuzluğun tekrarı halinde sağlık kuruluşunun tamamında bir ay geçici olarak faaliyet durdurulacak.

''Aynı uzmanlık dalında ayrılanın yerine hekim başlayışlarının esasa uygun olup olmadığına'' ve ''sağlık kuruluşunda çalışan uzman tabiplerin çalışma belgelerinin, çalıştıkları poliklinik odasında asılı olup olmadığı'' durumunda eksikliğin giderilmesi için 5 iş günü verilecek. Verilen süre sonunda ilgili dalda poliklinik faaliyetine 1 gün ara verilecek.