Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 2, 4 ve 6. maddelerinde yer alan ''ilk defa'' ibareleri madde metinlerinden çıkartıldı. Daha önce ''ilk defa devlet memurluğuna atanacak özürlüleri'' kapsayan Yönetmeliğin kapsamı, bu maddelerdeki ''ilk defa'' ibaresinin kaldırılmasıyla genişletildi.

Yönetmelik'te 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendindeki ''özürlü'' tanımı da ''Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler'' olarak değiştirildi.

Aynı maddeye ''Özürlü sağlık kurulu raporu; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu'' tanımlar ifadesi eklendi.

Yönetmeliğin 8. maddesinin ''Özürlüler için dönemler itibarıyla yapılacak sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 46 ve 47. maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur'' şeklindeki 1. fıkrası, ''Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgilerde de değişiklik yapıldı.