Türk Tabipleri Birliği (TTB), yabancı hekimlerin Türkiye’de çalışabilmelerine izin veren 663 sayılı kanun hükmünde kararnameye (KHK) ek olarak alt düzenlemeler yapılıncaya kadar, yabancı hekimlerin tabip odalarına üye olarak kaydedilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Medimagazin’den Helin Aygün’ün haberine göre TTB, yabancı hekimlerin odalara başvurarak sağlık kuruluşlarında çalışmak üzere oda kayıt belgesi istemeleri üzerine tabip odalarına bilgilendirme yazısı gönderdi. Yazıda, son düzenlemelerle Türkiye’de hekimlik yapmanın şartları arasından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve ülkemizdeki tıp fakültelerinden birinden mezun olma koşulunun kaldırılarak yabancı hekimlerin çalışabilmelerine olanak sağlandığı anımsatıldı.

Her ne kadar yabancı bir hekimin Türkiye’de mesleğini uygulayabilmesine ilişkin olarak izin verilmişse de konunun ayrıntılarının belirlendiği alt düzenlemelerin henüz yapılmadığı belirtilen yazıda, “Örneğin, yabancı hekimlerin mesleki ve dil bilgilerinin ölçülmesi, çalışma alanlarının saptanması, meslek uygulamasındaki sorumluluklarının temini, ülkesinde meslekten yasaklı olup olmadığının araştırılması, oda üyeliğinde veya mesleki denetiminde uygulanacak kurallara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır” denildi.

Yazıda, bu alanlarda düzenleme yapılmasının, ilgili Bakanlıklardan talep edildiği belirtilerek, söz konusu düzenlemeler yapılana kadar yabancıların Türkiye’de mesleklerini uygulamalarının uygun olmadığı kaydedildi. Yazıda, bütün bu hususlar gözetilerek, anılan düzenlemeler yapılana kadar yabancı hekimlerin oda üyesi olarak kaydedilmesinin mümkün olmadığı dile getirildi.

İKİ BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ
TTB tarafından Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen yazıda, yabancı sağlık çalışanları için yeterli derecede Türkçe dil bilgisinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca mesleki disiplin ve yaptırımlara, yeterlilik ölçümüne, mesleki kusurlarda zarar görenlerin haklarının güvence altına alınmasına yönelik düzenlemelerin de yapılmadığı belirtilen yazıda, “Mesleki yaptırımlarda hekimin geçmiş sicil durumu önem taşımaktadır. Yabancı hekimlerin ülke içinde mesleki faaliyetine izin verilirken bu unsurların tamamlanması yönünden bir düzenleme yapılmamış, hekimin mesleki yeterliliğinin ölçülmesi kriteri de getirilmemiştir. Yabancıların ülkemizde çalışmalarına ilişkin genel nitelikteki düzenlemeler, yaşam hakkı ile bütünleşik sağlık hakkına yönelik müdahaleleri yapmakla yükümlü sağlık personeli yönünden aranacak unsurları içermemektedir” denildi.

Yazıda şunlar kaydedildi: “Toplum sağlığına katkısı belirsiz olan ancak uyum sorunları nedeni ile riskleri ortada olan yabancı hekim ve hemşire istihdamında çalışma koşulları ve personelin niteliklerinin Kanun’la düzenlenmemiş olması; bu uygulamanın ülkemizdeki hekim ve hemşire mesleğine mensup insanların haklarının korunmasına yönelik devletin ödevlerine aykırı sonuçlar doğuracak olması nedeni ile bu konudaki uygulamanın nasıl yürütüleceği konusunda Birliğimize bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca 1219 sayılı Yasada yapılan değişikliğin, 6223 sayılı Yetki Yasasında belirlenen KHK çıkarma yetkisinin dışında, yetki verilmeyen bir alanda yapıldığı kamu hizmetlerine girme ve çalışma hakkı ile Anayasanın 17’nci maddesinde düzenlenen kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı ile doğrudan ilişkili alanlarda KHK ile düzenleme yapılamayacağın ilişkin Anayasal ilkeler ışığında yabancı hekimlerin ülkemizde çalışmalarına izin verilmemesi ve sağlık çalışanlarının çalışma haklarının korunmasının devletin ödevleri içinde olduğunun bir kez daha gözetilmesi talebimizi bilgilerinize sunarız.”