Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan TMMOB açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB düzenlemesine ilişkin, "Bakanlığımız hiçbir taraf gözetmeksizin görevlerini yerine getirmekte yetkindir" açıklaması yaptı.

Haberler - NTV Haber 24.12.2014 - 19:32

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan TMMOB açıklaması

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan TMMOB ile ilgili düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için öncelikle iç düzenlemelerini tamamlayarak hiçbir taraf veya sınıf gözetmeksizin etkin olarak görevlerini yerine getirmekte kararlı ve yetkindir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, TMMOB'a bağlı bazı meslek odalarının idari ve mali denetimlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ'in yayımlandığı anımsatıldı. 

Tebliğde yer alan hususlarla ilgili bir kısım meslek odası yöneticilerinin kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte beyanatlarda bulundukları ifade edilen açıklamada, kamu kurumlarının, kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarının etkin ve tarafsız şekilde yerine getirilebilmek için yönetmelik ve tebliğ gibi ikincil mevzuat düzenlemeleri yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu çerçevede, 6235 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinde yer alan hükümlerle verilen görevler kapsamında bahse konuya ilişkin düzenleme yayımlandığı belirtildi.

Kanunun ilgili maddesine istinaden 18 Kasım 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 11 meslek odasının idari ve mali denetim sorumluluğunun Bakanlığa verildiği vurgulanan açıklamada, "Bu çerçevede, Bakanlığımız kendisine yasalarla verilen görev ve sorumluluğu yerine getirebilmek için ikincil mevzuat düzenlemesi yaparak ilgili tebliği yayımlamıştır. Söz konusu tebliğle Bakanlık görev ve sorumluluğunu yerine getirebilmek için iş süreçlerini ve iş süreçlerinde görev alacak bakanlık birimlerini belirlemiştir. Bu da bir hukuk devletinde bir kamu kurumunun yapması gereken en asli iştir" ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanun maddesindeki 'Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına bağlıdır' hükmü, bir meslek odası mensubunun, odayı temsilen ve oda bütçesini kullanarak katılacağı uluslararası toplantı ve kongreler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Bayındırlık Bakanlığı) izin almasının kanuni bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır.

Bu çerçevede, mühendis ve mimarların hukukunu ve haklarını savunmak yerine başka işlerin peşinde koşanların üslup konusunda da saygıya dikkat etmedikleri görülmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın 21 Ağustos tarihli uyarı yazısı üzerine, kamusal ve yasal sorumluluk bilincini haiz bazı meslek odalarınca üç farklı izin talebinde bulunulmuş ve bu talepler ivedilikle Bakanlığımızca karşılanmıştır.

Bakanlığımız, yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmek için öncelikle iç düzenlemelerini tamamlayarak hiçbir taraf veya sınıf gözetmeksizin etkin olarak görevlerini yerine getirmekte kararlı ve yetkindir."

SEDEF ADASI İMARA AÇILMADI 

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sedef Adası'nın imara açılması yönünde herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs 2012 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde itiraz edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması talebine ilişkin, İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca yerinde inceleme yapılmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 5 Aralık 2012 tarihli kararı ile 14 ada 1 parsel ve 15 ada 1 parsellerle ilgili Tapu Müdürlüğünden takyidatlı tapu bilgileri ve Kadastro Şefliğinden bu parsellere ait uygulama cetvellerinin istenilmesine karar verildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasına, şöyle devam edildi:

"10 Mayıs 2012 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazısı ile Bakanlığımıza iletilen 1/5000 ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde itiraz edilerek gerekli düzeltmelerin yapılması talebine ilişkin, İstanbul 5 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 4 Nisan 2013 tarihli kararı ile söz konusu plan değişikliği teklifinin 1/1000 ölçekli plan teklifi ile birlikte eş zamanlı olarak Komisyona sunulmasına, sit derece değişikliği talebine ilişkin olarak ön değerlendirme raporunun hazırlanmasına karar verilmiştir. Ancak alanla ilgili herhangi bir ön değerlendirme raporu hazırlanmamıştır."

Açıklamada, "Daha sonra Sedef Adası ile ilgili İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İstanbul İcra Satış Birimi'nin 26 Ağustos 2013 kayıt tarihli yazısı ile 15 ada 1 parselin icraen satışı ile ilgili olarak talepte bulunulmuş ancak söz konusu talebe ilişkin herhangi bir komisyon kararı alınmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasında, Sedef Adası hakkında basında yayımlanan haber ile ilgili bakanlık bünyesinde adanın imara açılması yönünde herhangi bir kararın alınmadığı kaydedildi.

Sayfa Yükleniyor...