ANKARA- Orman ve Su İşleri Bakanlığı, su kalitesinin korunması amacıyla, doğal göller ile içme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklarda balık yetiştiriciliği tesisleri kurulmasına son verecek bir düzenleme hazırladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın, Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği taslağı Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Yönetmelik, açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularını kapsayacak.

Yönetmeliğe göre, doğal göller ile içme ve kullanma suyu temin edilen rezervuarlarda balık yetiştiriciliği tesisleri kurulamayacak.

Bu kapsam dışında kalan baraj gölleri ve göletlerde minimum su kotundaki rezervuar alanının en fazla yüzde 3'üne kadar alanda olmak kaydıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın uygun görüşü ile, balık yetiştiriciliği tesislerinin kurulmasına izin verilebilecek. İzin verilen ya da daha önceden izin verilmiş olan tesislerin çevresinde su kalitesi ölçüm ve izleme çalışması yapılacak.

Yönetmeliğe göre, su kirliliği açısından hassas su alanları ile nitrata hassas su alanları belirlenecek. Suların ekolojik ve kimyasal kalite durumlarını gösteren haritalar hazırlanacak.

Su kütlesine etki eden noktasal ve yayılı kaynaklı baskılar ile biyolojik ve hidromorfolojik baskılar ve etkiler dikkate alınarak su kalite değerlendirmesi yapılacak.

Baskı ve etkiler değerlendirilirken fiziksel, kimyasal ve biyolojik veriler ile suyun kullanım durumuna ilişkin veriler toplanacak. Çevresel hedeflere ulaşmada darboğaz oluşturan önemli baskılar tespit edilecek. Baskı ve etkilere ilişkin değerlendirmeler ve risk analizleri yapılacak.

Su kalite değerlendirmelerine göre risk altında, potansiyel risk altında ve risk altında olmayan yüzeysel su kütleleri belirlenecek.

Risk altında olan yüzeysel su kütleleri için ayrıntılı değerlendirme yapılacak. Ayrıntılı değerlendirme raporu, su kalitesinin iyileştirilmesi için tedbirler programını, izleme programını, kirlilik potansiyeline göre hazırlanan risk analizlerini de içerecek.

Yüzeysel su kütlelerinde çevresel kalite standartlarının belirlenmesi çalışması kapsamında aralarında kanserojen maddeler, siyanürler, arseniğin de bulunduğu kirleticiler için çevresel kalite standartları belirlenecek.

Yüzeysel su kirliliğinin önlenmesi için bir tedbirler programı hazırlanacak. Hazırlanan tedbirler programında öncelikle zayıf ve kötü durumdaki su kütleleri için belirlenmiş olan tedbirler uygulanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte, altı yıllık dönemler için tedbirler programı hazırlanacak ve uygulamaların takibi yapılacak. Bu dönemlerin ikinci yarısından itibaren tedbirler programı gözden geçirilecek ve güncellenecek.

Yönetmelik kapsamında değerlendirilen yüzeysel su kütlelerinin mevcut durumunun bozulmasına yol açan faaliyetler, denetlenecek ve yaptırım uygulanacak.

Yüzeysel su kütlelerinde şu koruma bölgeleri belirlenecek:

''-İnsani kullanım maksatlı su temini için tahsis edilen alanlar.

-Ekonomik bakımdan önemli sucul canlı türlerinin korunması için tahsis edilen alanlar.

-Yüzme suyu olarak tahsis edilen alanlar dahil, rekreasyon maksatlı kullanılan su kütleleri.

-Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği kapsamında nütrientler açısından hassas olarak belirlenmiş alanlar.

-Su durumunun sürdürülmesi ya da iyileştirilmesinin sağlanması için önemli bir faktör olduğu habitatlar ya da türlerin korunması için tahsis edilen alanlar.''