Meclisin açılışının 90. yılı dolayısıyla Meclis Başkanlığı tarafından 4 cilt halinde bastırılan ''1920-2010 TBMM Albümü''nün dağıtımına başlandı. Albümde 23 Nisan 1920-23 Nisan 2010 döneminde görev yapan milletvekillerinin, seçildikleri dönemler itibariyle fotoğrafları ve kısa öz geçmişlerine yer verildi.

Albümde yer alan yasama organı üyelerinin belirlenmesinde, sicil kütüklerine işlenmiş olmaları esas alını. Meclise katılmadan veya katıldıktan sonra üyelikleri düşenlerden sicil kütüklerine işlenmiş olanların erişilebilmiş bilgileri ve fotoğraflarına ulaşılarak albümde yayınlandı.

11 BİN 752 ÜYE
1920-2010 arasındaki 23 yasama döneminde toplam 10 bin 770 milletvekili; 1961-1980 tarihleri arasında 496 Cumhuriyet Senatosu üyesi; 1060-1961 tarihleri arasında 38 Milli Birlik Komitesi üyesi ve 280 Temsilciler Meclisi üyesi olmak üzere toplam 318 Kurucu Meclis üyesi; 1980-1983 yılları arasında Milli Güvenlik Konseyinin 5 üyesi ve Danışma Meclisinin 163 üyesi olmak üzere toplam 168 Kurucu Meclis üyesi görev yaptı. Yasama dönemlerinin tamamının toplam milletvekili sayısı ise 11 bin 752.

Milletvekillerinin öz geçmişleri, seçildikleri döneme göre düzenlenen albümde, Cumhuriyet Senatosunun seçimlerinin A, B, C ve D grubu iller ile kurada belirlenen iller için 1960-1980 arasında 19 kez seçim yapılması nedeniyle tekrardan kaçınmak amacıyla milletvekillerin öz geçmiş bilgileri ilk seçildikleri dönem esas alınarak veriliyor.

UNVAN VE LAKAPLAR
Milletvekillerinin öz geçmişinde, fotoğrafının altında adı, soyadı, partisi, doğum yeri, doğum tarihi, ana-baba adı, bitirdiği son okul, uzmanlığı, akademik kariyeri, bildiği diller, yaptığı görevler, parti genel başkanlıkları, yasama görevleri, komisyon başkanlıkları, bakanlıkları, aldığı ödül veya madalyalar, medeni durumu ile ölüm tarihleri bilgisine yer veriliyor. Medeni durum ve çocuk sayılarına ilişkin bilgiler ise dönem tarihine göre yazılmış, vefat eden çocuklar da çocuk sayısına eklenmiş olarak albümde bulunuyor.

Milletvekillerin albümdeki unvan ve lakaplarına da yer veriliyor. Tekke ve zaviyelerin kapatıldığı 1925'e kadar milletvekillerinin öz geçmişinde bulunan postnişin, tarikat şeyhi gibi unvanlar ile Soyadı Kanunu yürürlüğe girdiği 1935'e kadar milletvekillerinin adlarının önünde yer alan hafız, hacı gibi sıfatlar ile adlarının sonunda yer alan bey, efendi, ağa, paşa gibi lakaplar da kayıtlara geçtiği şekliyle korunarak yer veriliyor.

Seçildikleri tarihteki partilerin adları bilgisinin de yer aldığı albüme, seçim mazbataların incelenerek, özlük dosyalarındaki parti değişikliklerine ilişkin belgeler ile farklı birimlerde bulunan belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak izlenmesi sonucu elde edilen bilgiler konuldu.

Milletvekillerin fotoğrafları, Genel Arşiv ile Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü arşivinde bulunan fotoğraflar taranmasının yanı sıra Türk Parlamento Araştırma Grubu tarafından temin edilen fotoğrafların da dijital ortama aktarılmasıyla tespit edildi. 35 binin üzerinde fotoğraf taranarak 11 bin 804 fotoğraf albümde yayımlandı.

4 CİLT, 1956 SAYFA
Yasama meclislerinin tarihsel akış tablosu, dönem sayıları hakkındaki Başkanlık Divanı kararları ve Genel Kurul kararı ile Meclis, Cumhuriyet Senatosu ve Kurucu Meclis Başkanlarının isim listelerine de yer veriliyor.

Yasama dönemlerinin ön kısmına dönemde görev yapan TBMM Başkanlarına ilişkin ayrıntılı öz geçmiş bilgisi bulunuyor. TBMM'nin çalıştığı yapılara ilişkin fotoğraf ve bilgiler ise binalara taşınılan dönemin başında yer alıyor.

Kaynak eserler arasında yer alacak olan 4 ciltlik TBMM Albümü 1956 sayfadan oluşuyor. Ayrıca, cilt başlarında yer alan açıklayıcı bilgiler ise 76 sayfa tutuyor.