İlişkili Haberler

16 Nisan'da referandum ile oylamaya sunulacak anayasa değişikliği teklifi; yasama, yürütme ve yargıda önemli düzenlemeler içeriyor.

TBMM Başkanlığına sunulan teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

YASAMA

-Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında bulunacak. Cumhurbaşkanı ayrıca, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak

-Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek

-En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme imkanı getirilecek

-Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat yapıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek

-TBMM veya Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. Bu kararın verilmesi halinde seçimler birlikte yapılacak; yasama ve yürütme seçimleri aynı gün gerçekleştirilecek

-Cumhurbaşkanı hakkında, suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çogunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alınabilecek.

-Milletvekili sayısı 600'e çıkarılacak. Ara seçimler kaldırılacak, yedek milletvekilliği sistemi getirilecek

OHAL İLANI

-Sıkıyönetim uygulaması anayasadan çıkarılacak.

-OHAL ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanına verilecek.

-OHAL ilanı kararları Meclisin onayına sunulacak

-Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi 3 Kasım 2019'da yapılacak

ASKERİ MAHKEMELER KALDIRILIYOR

-Disiplin mahkemeleri dışında, savaş hali hariç askeri mahkeme kurulamayacak. Ancak, savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakılması için askeri mahkemeler kurulması öngörülebilecek

HSYK

-HSYK 12 üyeden oluşacak ve iki daire şeklinde çalışacak. Üyelerin yarısını TBMM, diğer yarısını Cumhurbaşkanı belirleyecek

KANUN TEKLİF ETME YETKİSİ

-Kanun teklif etme yetkisi milletvekilinde olacak. Ancak, Cumhurbaşkanına istisna olarak, bütçe kanununu hazırlama, sunma yetkisi ve görevi verilecek. Bütçe, Meclisin onayıyla kabul edilebilecek"

-Milletvekili seçilme yaşı 18 olacak

CUMHURBAŞKANI

-Devletin başı olacak, Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında bulunacak

-Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek

-En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme imkanı getirilecek

-Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak

-Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat yapıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek

-Cumhurbaşkanı hakkında, suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğuyla soruşturma açılması istenebilecek

-Bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilecek