Şiddetin bedeli ağır olacak

Sporda art arda yaşanan şiddet olayları, yasa sürecini hızlandırdı. Meclis’e gelen tasarıyla şiddet olaylarına karışanlara verilen cezalar artacak.

Haberler 28.12.2010 - 11:55

Şiddetin bedeli ağır olacak

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarıda, uluslararası sözleşmelerde belirtilen ve güncel olarak spor alanında gelişen ülkelerin düzenlemelerindeki uygulamalara yer veriliyor.

Tasarıda ayrıca, şiddete karışan kişinin yurt dışındaki spor müsabakalarına izleyici olarak katılmaması için pasaportunun ve seyahat belgesinin alınması, seyirden yasaklanma cezası alan kişilerin karakola giderek imza atması ve kulüp polisinin oluşturulması gibi yeni düzenlemeler de yer alıyor.

Tasarı, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması döneminde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi, uluslararası sözleşmelere ve gelişmelere paralellik sağlanması, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla hazırlandı.

Tasarı spor karşılaşmalarında yaşanan şiddetin önlenmesi amacıyla değişik cezai hükümler içeriyor.

Tasarıya göre, karşılaşma için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren spor alanın tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacak. Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozacak nitelikte olması durumunda, fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunacak.

Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın TCK'nın ilgili maddelerine göre cezaya çarptırılacak. Spor alanları ve bu alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu bakımından kamu malı hükmünde sayılacak.

Bu kapsama giren suçların işlenmesi suretiyle spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması halinde, meydana gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü meydana gelen zarardan müteselsilen sorumlu olacak. Zararı gideren spor kulübünün sorumlu taraftarlarına rücu hakkı saklı kalacak.

SEYİRDEN YASAKLANMA
Tasarıyla, şiddet olaylarına karışan kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanmasını öngören ''seyirden yasaklanma'' uygulaması getiriliyor. Kişinin, düzenlemede tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilecek.

Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi, cezanın infazı tamamlandıktan itibaren iki yıl geçmesiyle sona erecek. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararıyla birlikte hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilecek. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre kaydedilecek.

Bu madde hükümleri, taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten yaralama, hakaret, çirkin ve kötü tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygulanacak.

Bu suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulacak. Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde mahkemece bu tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği takdirde, bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edilecek.

Soruşturma ve kovuşturma evresinde şüpheli veya sanık hakkında uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedilecek.

Koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri; Cumhuriyet Savcısı veya mahkemece kaldırılmasına karar verilmesi, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi, mahkeme tarafından sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi üzerine derhal kaldırılacak.

MAÇA GİRİŞİ YASAKLANAN KİŞİ
Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmak zorunda olacak.

Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, taraftarı bulunduğu kulübün veya A Milli Takım'ın yurtdışında katıldığı müsabakalara gitmesini engellemeye yönelik olarak, kendisi veya altsoyu veya üstsoyu veya eşi veya kardeşlerinden birisinin tedavi, eğitim, öğrenim, ticaret, bilimsel araştırma veya bir kamusal görevi nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda bulunduğu haller hariç olmak üzere, pasaportunu ve ilgili seyahat belgesini müsabakanın beş gün öncesinde en yakın genel kolluk birimine teslim edecek.

Bunlara aykırı hareket eden kişi, 250 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Düzenleme uyarınca hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi; spor kulüplerinde ve federasyonlarda yönetici olamayacak, müsabakalarda hakem,temsilci veya gözlemci olarak görev yapamayacak.

FEDERASYONLARIN YAPTIRIM UYGULAMA YETKİSİ
Düzenleme uyarınca, bir spor kulübüne veya spor kulübünün mensubuna ceza verilmesi, bu kulübün bağlı olduğu federasyonunun yaptırım uygulama yetkisini ortadan kaldırmayacak.

Spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 100 TL idari para cezası verilecek.

Öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde her müsabaka için; en üst futbol liginde bulunan spor kulüplerine 100 bin TL, en üst futbol liginin bir alt liginde bulunan spor kulüplerine 80 bin Türk Lirası; basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise spor tesisinin mülkiyetine veya kullanım hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara 20 bin TL idari para cezasına hükmolunacak

Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş müsabaka alanlarına biletsiz veya kapasiteden fazla seyirci alınması halinde, ilgili spor kulübüne 20 bin TL'den 75 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bu nedenle spor müsabakasının düzeninin bozulması halinde verilecek ceza üç katına kadar arttırılacak.

Bilet satışı sırasında müsabaka alanında kendisi için tahsis edilen yerden başka yerde oturan seyirciye, 100 TL idari para cezası verilecek ve bu tutumunda ısrar eden seyirciler, kolluk görevlileri tarafından zor kullanılarak dışarı çıkarılacak.

ŞİDDETE NEDEN OLABİLECEK AÇIKLAMALAR
Spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da tarafları, görevlileri, spor kulübü veya federasyon yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bunun kulüp veya federasyon yöneticileri tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza beş katına kadar arttırılacak.

Bu fiilleri işleyen kişiler, ayrıca idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanacak. Bu yasak, kararın verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle uygulanacak. Koruma tedbiri olarak yasak kararının uygulanmasına ilişkin esas ve usuller bu tedbir bakımından da uygulanacak.

Bu kapsama giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya HSYK'nın ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya ağır ceza mahkemeleri yetkili olacak.

Tasarı, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanlarıyla bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yer ve mekanlarda veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlıyor.

Tasarıya göre, il ve ilçe spor güvenlik kurulları oluşturulacak. Ev sahibi spor kulüpleri; spor alanlarında sağlık ve güvenliğe, müsabakanın yapılacağı yerde konuk takım seyircilerine bağımsız bir bölüm ayırmak ve taraftarlar arasında temas olmamasını sağlamaya yönelik olarak, ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonları tarafından belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.

Spor alanlarına, seyri engellemeyecek şekilde seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fiziki engeller konulabilecek. Spor alanlarında, çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için yerler tahsis edilecek.

Spor alanlarında seyircilerin oturma yerleri numaralandırılacak. Bilet satışları koltuk numarasıyla ilişkilendirilerek yapılacak. Spor alanlarına kapasitenin üzerinde ve biletsiz seyirci alınamayacak.

Maç biletleri elektronik sistemde oluşturulacak. Kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olan elektronik kart oluşturulacak. Bilet satışları ancak bu elektronik kart üzerinden yapılabilecek. Spor müsabakalarına, kişi, ancak adına düzenlenen elektronik kart ile izleyici olarak girebilecek.

Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu düzenlemelere aykırı davrananların tespiti amacıyla gerekli teknik donanımlar kurulacak.

GÜVENLİK KONTROL ODALARI
Futbolda en üst profesyonel lig ve bir altındaki ligde bulunan kulüplerin müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında; diğer spor branşlarında ise uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında, ev sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak ve gerektiğinde kullanılmak üzere azami 20 kişi kapasiteli en az iki bekletme odası oluşturulacak. Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerinin kullanımına açık tutulacak güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin yönetildiği yeteri kadar kontrol odası da oluşturulması zorunlu olacak. Kontrol odasında federasyon ve spor kulübü temsilcileri de bulunacak.

En üst futbol liginde bulunan kulüpler bir yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar ise 2 yıl içinde maç biletlerini elektronik sistemde oluşturacak, teknik donanımlar ile ev sahibi ve misafir takımların bekletme odalarını oluşturacak.

Spor kulüpleri, genel kollukla görev yapmak üzere, yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlilerini, seyirci ve sporcuların sahadan ayrılacağı zamana kadar müsabakanın yapılacağı yerde bulunduracak ve spor alanının iç güvenliğini sağlayacak. Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileri dışında, müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak üzere, ayrıca kulüp görevlileri bulunduracak; yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilecek. Özel güvenlik görevlileri ateşli silah taşıyamayacak.

Spor birimi amiri, futbol için en üst lig ve bir altındaki lig için, basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise en üst ligde bulunan kulüpler için bir kolluk görevlisini, kulüp kolluk görevlisi olarak görevlendirecek. Bu kulüp kolluk görevlisi, deplasman maçları dahil ilgili kulübün bütün maçlarında görevlendirilecek

Taraftar dernekleri bu düzenlemelerin amacına aykırı faaliyette bulunamayacak.

Spor kulüpleri, yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi, taraftardan sorumlu temsilci olarak belirleyecek ve bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini genel kolluk birimine bildirecek.

Açık alanlarda yapılan spor müsabakalarında; müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekli önlemleri alacak.

ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ
Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılacak. Şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya mahkum edilecek.

Suçun; kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyeleri tarafından, örgüt faaliyeti çerçevesinde, bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza, yarı oranında arttırılacak.

Milli takımların veya milli sporcuların başarılı olmasını sağlamak amacıyla, spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde bu cezalar uygulanmayacak.

SOKULMASI YASAK MADDELER
Spor alanlarına; ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile bulundurulması yasak olan diğer silahlar, bulundurulması yasak olmamakla birlikte kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin sokulması yasak olacak.

Genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek. Spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında, spor alanının çevresinde taraftarların üzeri ve eşyası aranabilecek.

Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek. Bu alet veya maddeleri seyircilere vermek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu nedenle maç düzeninin bozulması halinde, suçu daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT
Taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın, kişilerin rencide olmasını sağlayacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde şikayet şartı aranmaksızın, bu kişiler hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

Spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken veya mezhep farkı gözeterek tahkir edici söz ve davranışlarda bulunan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bu suçların, yazılı pankart taşınarak ve asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacak.

Bileti olmadan spor alanlarına giren kişi 1 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Spor sahasına girmesi yasaklanan kişi maça biletsiz girerse verilecek ceza yarı oranında arttırılacak.

Spor alanlarına bu düzenlemelere aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Açıkça anlaşılabilecek şekilde alkollü olduğu veya keyif verici madde kullandığı anlaşılan kişileri spor alanlarına kabul eden kişiye ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Tasarıda, şike ve teşvik primi suçları açısından Ceza Muhakemesi Kanunu uygulanacak.

600 LİRAYLA KURTULACAKLAR
Galatasaray–Fenerbahçe U-17 takımları arasındaki maçta çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan iki saldırgan yeni yasa çıkmadığı için 600 TL ceza ile kurtulacak.

Sayfa Yükleniyor...