Yargıtay hukuk daireleri arasındaki görev uyuşmazlıklarının çözümü amacıyla Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu oluşturulmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, adliye mahkemelerinden Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi için gönderilecek dava dosyaları, temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalınmaksızın, mahkeme tarafından yapılan işbölümüne göre, görevli dairesi de belirtilerek ilgili daireye gönderilecek.

Hukuk daireleri arasında çıkabilecek görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk Genel Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yargıtay Birinci Başkanvekilinin başkanlığında, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nca aynı daireden birden fazla olmamak kaydıyla, Yargıtay üyeleri arasından bir yıllık süre için görevlendirilen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşan Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu oluşturulacak. Bu kurul bünyesinde büro kurulacak ve yeteri kadar tetkik hakimi ile personel görevlendirilecek.

Dosyanın geldiği ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda kendisini görevli görmezse, gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu'na gönderecek, ancak bir ayın sonunda gönderme kararı veremeyecek. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonucunda verilen işbölümü kararı kesin olacak.

Kurul, başkanvekili ve dört asıl üyenin katılımıyla toplanacak ve oyçokluğuyla karar verecek. Kurul, ayda en az iki hafta çalışacak. Bu süre zarfında kurul üyeleri, dairelerindeki çalışmalara katılmayacak.

Devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hakimlerinin fiil ve kararlarından dolayı Yargıtay ilgili hukuk dairesinde; Yargıtay başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla aynı konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi'nde görülecek. Dava, bu dairenin başkan ve üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise yargılama Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi'nde yapılacak. Verilen kararların temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulu'nca yapılacak.

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.