TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yeniden yapılandırılmasını öngören maddesi önergeyle değiştirilerek kabul edildi.

Anayasa'nın 159. maddesinde değişiklik öngören 23. madde üzerinde AK Parti milletvekillerince değişiklik önergesi verildi. Buna göre, teklifte, 21 asıl, 10 yedek üyeden oluşması öngörülen HSYK'nın asıl üye sayısı 22'ye, yedek üye sayısı 12'ye çıkarılacak.

Teklifte HSYK'ya 3 asıl ve 2 yedek üye seçmesi öngörülen Yargıtay'a bir yedek üye daha seçme hakkı tanındı. 1 asıl 1 yedek üye seçmesi öngörülen Danıştay'a ise bir asıl, bir yedek üye daha seçme hakkı verildi. Buna göre, HSYK'ya, Yargıtay 3 asıl 3 yedek, Danıştay ise 2 asıl, 2 yedek üye seçecek.

Önergeyle ''kadro dağıtma'' da HSYK'nın görevleri arasında sayıldı, iç denetçilerin Adalet Bakanı tarafından atanmasına Anayasal dayanak getirildi.

Önergeyle değiştirilen madde bütün olarak şöyle oluştu:

HSYK'nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarının Kurulda yer alması uygulaması da sürecek.

Kurulun, 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca; 3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca; 2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca; 1 asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından; 7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca; 3 asıl ve 2 yedek üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde yapılacak.

Kurulun ''meslekten çıkarma'' cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirilecek. Kurulun diğer kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacak.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 19. maddesi kabul edildi.

Maddeyle, Anayasa'nın, Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148. maddesinde değişiklik yapılarak, bireysel başvuru hakkı tanınıyor.

Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak.

Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilecek. Genel Kurul'un yeniden inceleme sonucu verdiği kararlar kesin olacak.

Herkes, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki Anayasal hak ve özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla ve kanun yollarının tüketilmiş olması şartıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilecek. Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamayacak.

Maddenin kabul edilmesinden sonra komisyonun çalışmalarına ara verildi.
Anayasa değişikliği teklifinin Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesine ilişkin düzenleme içeren 21 ve 22. maddeleri Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Buna göre, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin disiplin ve özlük işlerinde askerlik hizmetinin gereklerine bakılmayacak. Bunun için hakimlik teminatı esasları dikkate alınacak.