Washington: 99 - Chicago: 101

Washington: 99 - Chicago: 101