Müfredatta değil, üründe sorun var

Eğitim alanında istenen düzeye gelememiş olmamız, müfredat olarak benimsenen eğitim anlayışı seçiminden değil, ürünün yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanıyor.

24.08.2017 - 09:40 |

Eğitim alanında istenen düzeye gelememiş olmamız, müfredat olarak benimsenen eğitim anlayışı seçiminden değil, ürünün yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanıyor.

Bir ülkenin kültürünü ve tarihini şekillendiren en önemli unsur, eğitim sistemidir. Eğitim sistemi, topluma ve kurulu düzene saygıyı, kolektif amaçların yüceltilmesini bireysel çıkarlara üstün tutmalıdır. Şu anda bireysel çıkarların planda tutulduğu bir anlayışla karşı karşıyayız, ne yazık ki bireysel kazançlar her şeyin önüne geçmiş durumda.

Okul müfredatında, toplumunun ve kültürünün, etik değerlerinin, temel değerlerinin öğretilmesi en baş unsur olmalıdır. Bu temel unsurlar çökerse, bu temel değerler yok olursa, matematiksel verilerin pek bir anlamı kalmaz.

Her eğitim yılı başında müfredat yenilenir, daha önce de yenilendi; çünkü ihtiyaçlar değişiyor, dünya değişiyor, yeniliklere ayak uydurmak gerekiyor.

Müfredat, sadece kağıt üstünde var olan bir uygulama olmamalı, yaşayan bir süreç olmalı. Hem bireysel hem sosyal ihtiyaçlara cevap veren etkileşimli bir müfredat olmalıdır. Programın uygulama sürecinin çok iyi planlanması ve izlenmesi gerekiyor.
Bence sorun, müfredat programlarının hazırlanmasında değil, ürünün değerlendirilmesinde.

Bir müfredatın kalitesi; ‘kapsam, girdi, süreç ve ürün boyutları’nda değerlendirilebilir. Kapsam boyutu ağırlıklı olarak doküman incelemeyi; ‘girdi, süreç ve ürün boyutları’ ise uygulamaları incelemeyi gerekli kılar.

Doküman inceleme ve müfredat hazırlamada bir sorunumuz yok, lakin girdi-süreç-ürün boyutunda büyük sıkıntı var; müfredat değişimlerinin sık sık yapılması, sanırım bu sıkıntın dışavurum süreci! Sık müfredat güncellemeleriyle sonuca ulaşılmadığını artık anlamalıyız, bundan sonraki süreçlere yoğunlaşmalıyız.

Genel olarak müfredatta yenilik getirici bakış açısı bulunuyor. Öğrenmeyi daha fazla merkeze alan ve geleneksel yöntemlerden farklı yöntemler öneren bir yapının olduğu gözlemleniyor. Bireysel farkların dikkate alınması ve bu konuya vurgu yapılması önemli.

Sayın Bakan’ın açıklamalarından, becerilere önem verildiğini anlaşılıyor. Bireysel gelişim, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi beceriler altı çizilerek vurgulanıyor. Bunlar, gerçekten çok önemli kazanımlar…

Öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak etkinliklerin kullanılması önerilmiş. Ayrıca öğrenme etkinliklerinin önemli olduğu vurgulanmış ve iş birlikli öğrenme stratejilerinin gerektiği ölçüde kullanılması öngörülmüş. Etkinliklerin geliştirilmesinde zaman zaman ‘Çoklu Zekâ Kuramı’ndan yararlanma dile getiriliyor.

Yeni müfredatın başarılı bir şekilde yürütülmesi için çok kapsamlı ve iyi organize edilmiş öğretmen eğitimine gereksinim var. Bu gereksinim, aslında programın değişime açıklığını ve sürdürebilirliğini etkileyen en önemli husus.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER