BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Belediyemiz Sorumluluğundaki Tesislerin Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakımı ve Servis hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/625622
1-İdarenin
a) Adı : BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kayabaşı Gazi Yaşargil Cad. 2 34494 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124440669 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Belediyemiz Sorumluluğundaki Tesislerin Elektrik ve Mekanik Sistemlerinin Periyodik Bakımı ve Servis
b) Niteliği, türü ve miktarı : 109 Kalem Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakımı ve Servis Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Başakşehir/İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 25.06.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 25.06.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Başakşehir Belediyesi İhale Salonu Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 34494 Başakşehir/İstanbul


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 9001:2015
TS 12650
TS 12676
TS 13345
TS 13905
TS EN ISO/IEC 17020:2012


Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Elektrik sistemlerin periyodik bakım onarımı veya mekanik sistemlerin periyodik bakım onarımı işlerinden herhangi biri veya birlikte yapılmış olan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
A. Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi; yeterlik kriterlerini sağlayan, aşırı düşük teklif değerlendirmesini geçen istekliler için yapılacaktır. Fiyat dışı unsur değerlendirmesine dahil edilen isteklilerden teklifi en düşük istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Fiyat dışı unsur değerlendirmesine dahil edilen istekliler içinden teklifi en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Şeklinde, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Teklif Cetveli Sıra No İş Kalemi No Kalite ve Teknik Değer Puanı 8 Jeneratör Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (0-250 Kva) (1) 9 Jeneratör Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (251-500 Kva) (1) 10 Jeneratör Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (501-750 Kva) (1) 11 Jeneratör Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (751 Kva Ve Üzeri) (1) 18 Yangın Algılama Ve Alarm Sistemi Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (2) 20 Deprem Simülasyon Cihazı Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (2) 41 Kalorifer Kazanı (Duvar Tipi) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (91-125 Kw) (2) 42 Kalorifer Kazanı (Duvar Tipi) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (126-175 Kw) (2) 46 Sirkülasyon Pompası (Sıcak/Soğuk Su) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (0-19,90 M³/Sa)(1) 47 Sirkülasyon Pompası (Sıcak/Soğuk Su) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (19,91-100,00 M³/Sa) (1) 53 Duvar Tipi Klima İç & Dış Ünitesi Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (0-17.000 Btu/H) (1) 54 Duvar Tipi Klima İç & Dış Ünitesi Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (17.001-25.000 Btu/H) (1) 59 Kaset Tipi Klima İç Ünitesi (4 Yönlü) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (Soğ.: 2,20 Kw-7.000 Btu/H - 4,50 Kw-16.000 Btu/H) (2) 60 Kaset Tipi Klima İç Ünitesi (4 Yönlü) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (Soğ.: 5,60 Kw-17.000 Btu/H - 8,20 Kw-30.000 Btu/H) (2) 61 Kaset Tipi Klima İç Ünitesi (4 Yönlü) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (Soğ.: 10,60 Kw-34.000 Btu/H - 14,10 Kw-50.000 Btu/H) (2) 88 Yangın Pompa Grubu (1 Elektrikli + 1 Dizel + 1 Jokey) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (0-150 Kw) (1) 89 Yangın Pompa Grubu (2 Elektrikli + 1 Jokey) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (0-150 Kw) (1) 90 Gazlı Söndürme Sistemi (Fm200) Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (2) 92 Havuz Suyu Şartlandırması Yapılması, Havuz Sistemleri Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (0-400 M³) (2) 93 Havuz Suyu Şartlandırması Yapılması, Havuz Sistemleri Periyodik Bakımı Ve Servis Hizmeti (401-800 M³) (2) ?Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Fiyat dışı unsur değerlendirmesine dahil edilen isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. Not: Fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri ihaleden sonra EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edilecektir. İsteklilerin toplam puanı eşit olması halinde ihale düşük teklif veren istekli üzerine bırakılacaktır.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#İlangovtr Basın no ILN02031337