BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

RAMAZAN GIDA KOLİSİ ALIMI İŞİ
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ramazan Gıda Kolisi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İKN: 2024/145293

1-İdarenin 

a) Adı : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 34500 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 444 0 340 - 0(212) 883 55 64
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Ramazan Gıda Kolisi Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Muhtelif Gıda Malzemesinden Oluşan (10.000'er Adet Ayçiçek Yağı, Domates Salçası, Kuru Fasulye, Siyah Çay, Pilavlık Bulgur, Siyah Zeytin, Nohut, BeyazToz Şeker, Kırmızı Mercimek, Reçel, Pilavlık Pirinç, Buğday Unu, Hazır Çorba, Yemeklik Sofralık Tuz, Helva ile 40.000 Adet Makarna) 10.000 adet Ramazan Gıda Kolisi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdare deposuna veya Büyükçekmece Belediyesi sınırları içerisinde İdarece gösterilecek herhangi bir noktaya (Cadde, Sokak, Mesken, Depo vb.) teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 25 (YirmiBeş) takvim günü içerisinde Yüklenici tarafından ihale konusu malların İdarenin isteği doğrultusunda kısmi (peyderpey) veya tek seferde teslimi yapılacaktır. İşin her hâlükârda 10.04.2024 tarihine kadar bitirilmesi esastır. Teslimi yapılacak olan ramazan gıda kolileri İdarece belirlenen miktarlarda Yükleniciye bildirilecektir. İdarece herhangi bir teslimat bildiriminde bulunulmaması halinde aşağıda belirtilen program kapsamında Yüklenici sorumluluğunu yerine getirecektir; - 10.04.2024 tarihine kadar peyderpey teslim edilecek olup ilk teslimat, 4.000 Adet, kalan diğer teslimatlar ise 2.000’er adet olacak şekilde gerçekleştirilecektir. İdarenin talebi doğrultusunda teslimat programında işin süresi içerisinde değişiklik yapılabilir ve her teslimatta koli sayısı arttırabilecek veya azaltılabilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen gün işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İsteklilerin, 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik"in Ek-14’ünde belirtilen, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, istekli adına düzenlenmiş, işletmenin faaliyet konusu:
1-Gıda üretimi yapan işletmeler,
2-Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler,
3-Toplu tüketim işletmelerinden
herhangi birine ait olan İşletme Kayıt Belgesine ilişkin hususları Yeterlik Bilgileri Tablosunun ilgili kısmında (Sicil, İzin, Ruhsat ve Faaliyet Belgeleri) beyan etmesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri; teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri kapalı 1 (Bir) koli içerisinde (koli üzerine istekli adı, idare adı, ihaleye kayıt numarası ve malzeme listesi yazılacak veya etiketle yapıştıralacaktır) eksiksiz bir şekilde orijinal ambalajlarında Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne tutanakla teslim etmek zorunda olup bu hususla alakalı olarak ihale tarih ve saatinden sonra İdare tarafından makul bir süre verilerek EKAP üzerinden isteklilere tebligat gönderilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#İlangovtr Basın no ILN01980995