İSTANBUL DEVLET SU İŞLERİ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

           TAŞINMAZ SATILACAKTIR
                İstanbul Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğünden:

1-Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşlerine ait taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi ile ‘’Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik’’ hükümlerine göre  ‘’Kapalı Teklif Usulü’’  ihale yolu ile satışı yapılacaktır.
2-Taşınmaz mala ait satış ihalesi DSİ 14. Bölge Müdürlüğü- Libadiye Caddesi No:54 K.Çamlıca / İstanbul adresindeki toplantı salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3-Taşınmaz mal satışı ihalesine katılacak olanlar, ihale suretiyle satışı yapılacak taşınmaza ait ihale dokümanlarını (taşınmaz mal şartnamesi, imar durum örneği, formlar) mesai saatleri içerisinde, İstanbul 14. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.
4-Satışa sunulan taşınmaz malın KDV hariç muhammen bedeli ile geçici teminatı (muhammen bedelin % 3’ü) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
5-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki tabloda yazılı geçici teminat bedelinin en geç ihale gününden bir gün önce saat 16:00’a kadar T.C. Ziraat Bankası Libadiye/İSTANBUL Şubesi IBAN: TR27 0001 0020 6991 9888 3750 02 DSİ 14. Bölge Müdürlüğü hesabına (hangi ihaleye ait olduğu dekont açıklama kısmında belirtilmelidir)  yatırılması veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bankalardan geçici teminat tutarında süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.
6-Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen (alıcı) tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
7-İhale ve satıştan meydana gelen her türlü vergi, resim, harçlar, alım satım giderleri, KDV, karar pulu bedeli ve diğer tüm giderler ihale edilene (alıcısına) aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir. İhale edilen (alıcı) tapu tescilini sağlamak zorundadır.
8-İsteklilerin ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
a-)Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi. (gerçek kişi olması halinde)
b-)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi. (ihale dokümanında bulunan form üzerinde gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgahına ve şahsına yapılmış tebligatlar olarak kabul edilecektir.)
c-)E-Devlet’ten alınacak barkotlu ve kare kodlu ikametgah ilmühaberi. (son 6 aya ait olacak)
d-)Geçici teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu. (asıl)
e-)Tüm sayfaları imzalanmış olan taşınmaz mal satış şartnamesi.(asıl)
f-)Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri şarttır.
g-)Gerçek kişi adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, gerçek kişiyi temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri şarttır.
h-)Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
i-)Ortak Girişim olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iştirak edenlere ait noter tasdikli imza sirküleri. Vekaleten ihaleye katılımlarda iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ihaleye iştirak edene ayrı ayrı vekaletname verilmesi zorunludur.
j-)İhaleye katılmak isteyenler taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektubunu içeren iç zarf ile birlikte ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen belgeleri yine taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlanacak ikinci zarfa (dış zarf)  koyarak kapattıkları tekliflerini en geç  11.06.2024 Salı günü saat 10:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile postadaki gecikmeden kaynaklı teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 

 


İli

İlçesi

Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel
Taşınmaz
Nitelik
Tapu
Alanı
( m2 )
DSİ
Hisse
Alanı
 
Satışa
Konu
Alan
 
Muhammen
Bedeli (TL)
(KDVHARİÇ)
Geçici
Teminatı
(TL) (%3)
 
İhale Tarihi ve Saati İMAR DURUMU

İSTANBUL
PENDİK


 

KURTKÖY

KÖYALTI

10564

2

ARSA

3.059,86

TAM

TAMAMI

90.000.000,00

2.700.000,00

11.06.2024 Salı Günü
Saat:10:00
1/1000 Ölçekli Mer-i İmar Planında;
BÜYÜK SANAYİ ALANI

#İlangovtr Basın no ILN02026617