KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAHRAMANMARAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 ARSA SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

 

Sıra No Taşınmaz No İli İlçesi Mahallesi Ada  Parsel Yüzölçümü (m²)   Payı  Cinsi  İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL)  Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1   KAHRAMAN MARAŞ ONİKİ ŞUBAT Hacı Bayram Veli 9081 1 18,951.21 Tam Arsa İmarlı 132,660,000.00 3,979,800.00 26/06/2024 14:30

 

1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Orman Genel Müdürlüğü' ne ait olan  taşınmaz mal satış ihalesi, hizasında gösterilen tarih ve saatte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF(ARTIRMA) USULÜ  ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğünce yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ve OGM Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve

 

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,Ortak Girişim olması halinde usulüne uygun Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile İştirak edenlerin Noter tasdikli imza sirkülerini;

 

c) Geçici Teminata ilişkin belge, (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)' Komisyon Başkanlığına vermeleri veya Nakdi olarak yatıracakları teminatı Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Azerbaycan Bulvarı Şubesindeki TR460001002585390662675006 no.lu hesabına  ihale saatine kadar yatırmaları  gerekmektedir.

 

d) Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu'na teslim etmek zorundadırlar.

 

3- İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri  mesai saatleri içinde Müdürlüğümüz Muhasebe biriminde görülebilir ve Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğünün TC Ziraat Bankası Azerbaycan Bulvarı Şubesindeki TR460001002585390662675006 no.lu hesabına  1.500,00 TL dosya bedeli yatırılarak satın alınabilir.

 

4- Taşınmaz Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat halinde taliplilere idare görevlilerince gösterilecektir.

 

5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm vergiler ihale edilene aittir.

 

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışa ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

7- Daha fazla bilgi için Kahramanmraş Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe birimine başvurulabilir

  

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 

1-İdarenin:

 

a) Adresi                             : Necip Fazıl Mahallesi 50002 Sokak No: 9 Onikişubat /KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve VKN'su          : 0344 234 4401-6470020895

c) Elektronik posta adresi   : kahramanmarasisl@ogm.gov.tr

#İlangovtr Basın no ILN02045858