MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
 
Melikgazi Belediye Başkanlığından:
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Altınoluk mahallesinde   2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İŞİN ADI MUHAMMEN BEDEL
26.06.2024 14:00 ALTINOLUK MAH. 8980 ADA 4 PARSEL 1. GRUP 28 ADET MÜSTAKİL KONUT YAPILMASI İŞİ 77.403.460,71
26.06.2024 14:30 ALTINOLUK MAH. 8980 ADA 4 PARSEL 2. GRUP 32 ADET MÜSTAKİL KONUT YAPILMASI İŞİ 88.172.247,34
03.07.2024 14:00 ALTINOLUK MAH. 8980 ADA 4 PARSEL 3. GRUP 32 ADET MÜSTAKİL KONUT YAPILMASI İŞİ 88.172.247,34
03.07.2024 14:30 ALTINOLUK MAH. 8980 ADA 4 PARSEL 4. GRUP 28 ADET MÜSTAKİL KONUT YAPILMASI İŞİ 77.403.460,71

İli: Kayseri,  İlçesi : Melikgazi ,
1- Seyitgazi mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 
2- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;
A- Kanuni ikametgahı olması,
B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya  irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
         a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
         b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
         c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;
          a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
          b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
          c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,
F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,
G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,
İş deneyim belgeleri;
K-İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %20 undan den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
  L- Muhammen bedelin % 20 den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait  ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden  alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.
M-  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.
Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.
N- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.
Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR    

Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1- (Mesleki ünvan) için TL/Gün
  MÜHENDİS & MİMAR 500

ceza uygulanır.
3-  İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde  görülebilir . 1.000 TL (BİNTL) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
5- ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
6- İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin  en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne  verilmesi şarttır.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
9- İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır

#İlangovtr Basın no ILN02033588