T.C. BURDUR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BURDUR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

Sayı : E.26877621-2023/79-Ceza Dava Dosyası 28.05.2024 

SANIK: ARİF KOÇAK, Fevzi ve Fatma oğlu, 26/09/1982 ŞEREFLİKOÇHİSAR doğumlu, AKSARAY, AĞAÇÖREN, Kederli mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:38641872694

KARAR TARİHİ : 24/10/2023
Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan sanık ARİF KOÇAK hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda ; 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunun 66/1-B, 73, 5237 Sayılı TCK nun 62maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 Sayılı CMK nun 231/6 madde fıkrası delaletiyle aynı yasanın 231/5 madde fıkrası uyarınca sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, sanığın mahkememiz dosyasında bildirmiş olduğu en son adresine gerekçeli kararın tebliği için tebligat yapıldığı ancak bila tebliğ mahkememize iade edildiği, ayrıca kolluk kuvvetlerine tebligata yarar açık adresinin tahkik ve tespiti için adres araştırmaları yapıldığı, babası tarafından yurt dışında olduğunun beyan edildiği ve yurt dışı adresine tebligat işlemleri için gerekli yazışmalar yapıldığı ancak Karlsruhe Başkonsolosluğunda kayıtlı adresine ve kolluk tarafından yapılan araştırmada babası tarafından bildirilen yurtdışı adresine yapılan tebligatların süresi içerisinde teslim alınmadığından Başkonsolosluğa iade edildiğinden bahisle mahkememize tebligat işlemlerinin yapılamadığının bildirildiği ayrıca yurt içinde kayıtlı bir mernis adresi de bulunmadığından, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine hitaben verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın Hakime onaylattırılması suretiyle Burdur Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02040667