T.C. KARAKOÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. KARAKOÇAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/33 Esas
MİRAS BIRAKAN : Abdullah Çiftci - 44881017238
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Bahçecik Köyü,01/07/1908 Doğumlu, 28/03/1979 ölüm tarihli Müteveffa Abdullah Çiftçi'nin yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ihtar olunarak, Duruşma Günü: 10/09/2024 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN01982088