YEŞİLOVA KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

İ L A N 

YEŞİLOVA KAYMAKAMLIĞI
(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO
İLİ
İLÇESİ KÖY CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU FİİLİ DURUM TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1

Burdur
Yeşilova Bayırbaşı Tarla - 621 49.870,60 Tam  GES (Güneş Enerjileri Sistemleri) Amaçlı İmar Planında Bulunmaktadır. Boş 4.000.000,00 1.000.000,00 13/06/2024 10.30

1- Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Yasanın 45.  maddesi uyarınca Burdur İli Yeşilova İlçe Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.  

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte), nüfus cüzdanı fotokopisi, tebligat için Türkiye’de adres göstermek, yasal yerleşim belgesi, gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

3- Geçici teminatın, bankalardan alınacak teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Yasanın 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

4- Şartname ve ekleri Yeşilova Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliğinden) ücretsiz görülebilir.

5- Posta ile yapılan müracaatlarda postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

6- Taşınmazların satışında bedelin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden %20 oranında indirim yapılacaktır. 313 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca ihale bedellerinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL bu sınırlar dışında 1.000,00 TL’ yi geçmesi halinde ¼ ü peşin kalan kısmının en fazla 2 yılda eşit taksitler ve 3 er aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanmak suretiyle taksitlendirilebilir. Hazinece satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.

7-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin (z) bendi gereğince; Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;

       -5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

       -5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

       -10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında;

  Ayrıca döner sermaye ücreti alınacaktır.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.burdur.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

9- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                          

İLAN OLUNUR

#İlangovtr Basın no ILN02040409