REC Türkiye, iki Avrupa Birliği Doğa Koruma Direktifinden biri olan Habitat Direktifi’nin Türkiye’de hayata geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak etkileri öngörmeye çalışıyor.

Bunun için bilimciler ve bireyler olmak üzere iki hedef grup için soru formları hazırlandı. Soru formlarını ilgilenen herkesin internet ortamında yanıtlaması mümkün.

İnternet ortamında yürütülen danışma süreci, Avrupa Komisyonu’nun önemli yasal düzenlemelerden veya toplumu yakından ilgilendiren kararlar almadan önce uyguladığı danışma yöntemlerinden biri.

Ancak Türkiye’de bu sahada ilk kez böyle bir uygulama yapılıyor, dolayısıyla bireylerin karar alma süreçlerine katılımı yaklaşımı açısından da örnek teşkil edecek bir uygulama.

REC Türkiye tarafından yürütülen Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi’nin Düzenleyici Etki Analizi (DEA) bileşeni çerçevesinde incelenen bu direktifin adı ise "Doğal Yaşam Alanları ile Yabani Fauna ve Floranın Korunmasına İlişkin 92/43/EEC sayılı Konsey Direktifi” bir diğer ismiyle “Habitat Direktifi”dir.

Ekim 2010’da Ankara’da merkezi kamu kurumları, STK’lar ve akademisyenlerin katılımı ile ulusal ölçekte başlatılan danışma süreci; Kasım ve Aralık aylarında da dört pilot bölgedeki saha çalışmaları ve derinlemesine görüşmelerle sürdürüldü.

Türkiye’de Habitat Direktifi’nin hayata geçirilmesinden etkilenecek veya direktifin uygulamasında rol alacak tüm bireylerin, ilgi gruplarının ve akademisyenlerin DEA sürecine katılabilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla hazırlanan soru formları, 17 Ocak 2011 itibarıyla REC Türkiye’nin DEA portalında yayına girdi.

Akademisyenler ve bireyler olmak üzere iki farklı hedef grup için hazırlanan ve internet ortamında doldurulup gönderilebilecek olan soru formları, süreçle ilgilenen ve katkıda bulunmak isteyen herkesin katılımını sağlayacak kapsayıcı bir gereç olarak tasarlanmıştır. Soru formları, Habitat Direktifi DEA çalışması çerçevesinde kullanılan diğer gereçlerin tamamlayıcısı olacaktır. Habitat Direktifi'nin tam metnine, soru formlarına ulaşmak ve Habitat Direktifi Düzenleyici Etki Analizi çalışmasına katkıda bulunmak için:

www.duzenleyici.etkianalizi.info