TEMA Vakfı'ndan gelen açıklama şöyle:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1992 yılında Rio de Janerio'da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda dünyada suyun giderek artan öneminden dolayı her yıl 22 Mart gününün “Dünya Su Günü” olarak kutlanmasına karar verdi. 1993 yılından bu yana her yıl farklı konularda kutlanan Dünya Su Günü’nün 2011 yılı mesajı “Şehir ve Su: Kentleşmenin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, odak noktası da hızlı kentsel nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliği, çatışma ve kentsel su sistemleri, doğal afetlerin yol açtığı belirsizlikler olarak saptandı.

Dünya yüzeyindeki suların % 96,5’i denizlerde, % 3,5’i ise karalardadır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere dünya yüzeyindeki suların ancak % 3,5’i insan kullanımına uygun tatlı sulardır. % 3,5’lik tatlı su miktarının % 1.74’ü karasal buzullarda katı halde bağlanmış durumdadır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere dünya yüzeyindeki suların sadece % 1.76’sı insan kullanımına elverişlidir.

Ekolojik yaşamın devam etmesi suya bağlıdır. Bu nedenle yerüstü ve yeraltı suyumuzun, ‘ticari mal’ değil, ‘doğal varlık’ olduğu herkesçe bilinmelidir. Kuraklığın her geçen gün etkilerini arttırdığı bir coğrafyada bulunan ülkemiz, ‘Su Varlığını Koruma ve Yönetme’ politikalarını acilen belirlemeli ve geleceğini garanti altına almalıdır. Kişi başına yılda düşen 1.430 m3 su ile su azlığı yaşayan bir ülke olan Türkiye’de suyun % 75’i tarımda, % 11’i endüstride ve % 14’ü ise evlerde kullanılmaktadır. Bu nedenle suyun kullanımı ile ilgili öncelikli tedbirler tarımsal faaliyet kapsamında alınmalıdır. Toprak koruma ve tarla içi geliştirme, toplulaştırma hizmetleriyle, tarımsal sulama hizmetlerinin gereğince yürütülmesi için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde uzman Genel Müdürlük kurulmalıdır. Suyu tasarruflu kullanmayı gözeten denetimli sulama ve modern sulama yöntemleri ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır.

TEMA Vakfı, Su Kanunu’nun çıkarılmasının, ülkemizin su varlığının korunması ve doğru yönetilmesinde büyük adım olacağına inanmaktadır. Bu nedenle daha önce TEMA Vakfı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve 1998 yılında yasalaşan 4342 Sayılı Mera Kanunu ile 2005 yılında yasalaşan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’ndaki tecrübeleri ışığında Su Kanunu Taslağı hazırlandı.

Kanun tasarısında; su varlığımızın miktar ve kalitesinin korunmasının, doğru ve ekonomik kullanımının ve bütüncül havza yönetimi anlayışıyla yönetiminin devlet sorumluluğunda olması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, “su hasadı”, su depolama düzeylerinin artırılması ve yüzey buharlaşmasının azaltılmasına yönelik yöntem ve tekniklerle su varlıklarının geliştirilmesi anlayışı da bir kamu sorumluluğu olarak tanımlanmaktadır.

Daha önce Meralarımızı ve Topraklarımızı yasasına kavuşturan TEMA Vakfı, Dünya Su Günü’nde ülkemizin konusunda uzman bilim insanları ve hukukçular tarafından hazırlanan Su Kanunu Taslağı’ndan yararlanılarak çerçeve nitelikli bir Su Kanunu çıkarılması konusunda çağrı yapmaktadır.