Osmanlı Devleti'nin son yılları ile Cumhuriyet'in ilk dönemindeki yazışma ve belgeler yayınlandı

İBB Atatürk Kitaplığı’nın web sayfasında paylaşıma açılan belgelerde, Abdülhamit ve Enver Paşa’nın mektupları ile Atatürk’ün günlükleri yer alıyor. Ayrıca 6-7 Eylül olayları raporları da dikkat çekiyor.

 • 1

  Osmanlı Devleti'nin son yılları ile Cumhuriyet'in ilk çeyreği sonuna kadar olan dönemdeki birçok yazışma ve belgeler İBB Atatürk Kitaplığı'nın web sayfasından paylaşıma açıldı. Belgeler arasında Abdülhamit'in Hareket Ordusu'na mektupları, Enver Paşa'nın mektupları, Atatürk'ün yazışmaları, harplerdeki subay günlükleriyle, 6-7 Eylül olaylarının raporları da yer alıyor. Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet tarihine ilişkin çok sayıda belge, kitap ve evrakı dijital ortamda okurlara açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı, Türkiye tarihine ait çok özel koleksiyonu da okurlara kazandırdı. 155 ana başlıktan oluşan koleksiyon içerisinde 2 bin 587 adet belge ve fotoğraf yer alıyor. Dijital ortamda 32 bin 363 poz elde edilerek hazırlanan koleksiyonda Arapça, İngilizce, Fransızca, Farsça ve Osmanlı Türkçesi dillerindeki belgeler tek tek ele alınarak kısa özetleri hazırlandı.

 • 2

  Koleksiyon eserleri içinde Sultan Abdülhamit'in 5 Temmuz 1909 tarihli Selanik'ten Hareket Ordusu Kumandanlığı'na hitaben yazığı mektup ve diğer mektupları, Enver Paşa'nın Mahmut Şevket Paşa'ya mektupları, Sultan Abdülhamid dönemiyle ilgili çeşitli Avrupa gazetelerinde çıkan haber ve makalelerin saraya sunulan tercümeleri, Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın Sultan Abdülhamid ile yazışmaları ve diğer mektupları yer alıyor. Ayrıca, Balkan Savaşları, 1. Dünya Harbi ve İstiklal Savaşı'na katılan bir çok subayın günlükleri ile Rum ve Ermeni cemaatlerinin faaliyetlerine dair yazışma ve raporlar da dijital ortamda paylaşıma açıldı. Atatürk Kitaplığı'nın web sayfası üzerinden erişilebilen belgeler arasında, 6-7 Eylül olaylarına dair yazışma ve raporlar da dikkat çekiyor. Yeni bilgilerin yeraldığı metinler, İnkılâp Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Askeri Tarih, Şehir ve Sanat Tarihi alanında önemli araştırmalara kaynak olacak.
 • 3

  Topkapı Sarayı Müzesi’nin seksiyonları ve yollarını gösteren planın turistlere intikal ettirilmek üzere teslim alındığına dair muvakkat senet
 • 4

  Esir Kamplarında çıkartılmış Türk Varlığı Dergisi 15 Mart 336 tarihli
 • 5

  Problems of Conservation, Restoration of Topkapı Place and Museum
 • 6

  Mimar Paul Bonatz’ın çizmiş olduğu Ankara Devlet Opera Binası planı
 • 7

  Cafer Tayyar’ın Milli Mücadele Yıllarına ait hatıralarının bulunduğu, Mustafa Kemal’den kendisine gelen yazıları ve telgrafları birebir yazdığı, bunlara verdiği cevapları eklediği, cephedeki gelişen olaylardan bahsettiği, almış olduğu sıkıyönetim kararlarından bahsettiği 1936 tarihli hatırat.
 • 8

  Tahsin Öz’ün yazdığı Emanat-ı Mukaddese adlı kitabın Milli Eğitim Bakanlığı’nca toplatılması ile ilgili 19 Mayıs 1952 tarihli Dünya Gazetesi haber kupürü
 • 9

  Cemal Tayyar’ın Milli Mücadele yıllarını anlattığı, 1908 ihtilali, 1908-1914 dönemi olayları, Trablus ve Balkan Harpleri, Trakya Harbe nasıl girdi, Bulgar harbinin sonunda, olan olayları içeren hatırat
 • 10

  Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin Öz ile İstanbul’un beşyüzüncü fetih yılında neler yapılacağı ile ilgili Son Saat Gazetesi’nden İbrahim Örs’ün yapmış olduğu 27 Ocak 1950 tarihli röportaj
 • 11

  Bir mimari esere ait plan
 • 12

  II. Abdülhamit’e verilen ecnebi nişanları listesi
 • 13

  Bir mimari eserin planı
 • 14

  Falih Rıfkı Atay’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde Sohbetler adlı köşede yayınlanan Bu şehir başlıklı yazısının gazete kupürü
 • 15

  İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan muhtelif eşyalar cetveli
 • 16

  Tercüman Gazetesi’den Salim Bayar’ın Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Haluk Şehsuvaroğlu ile Eski Eserler Arşiv Müdür Tahsin Öz ile Viyana Müzesi’nde bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın kesik kafası ile ilgili yaptığı 15 Mart 1956 tarihli Tercüman Gazetesi haber kupürü
 • 17

  Topkapı Sarayı Müzesi salon ve depolarındaki eserleri gösterir cetvel
 • 18

  Elle çizilmiş Bizans haritası
 • 19

  Geceleri Beyoğlu’nda dolaşarak fuhuş ve yankesicilik yapan kişilerin nasihatlara rağmen düzelmedikleri için sınırdışı edilmelerine dair 20 Mayıs 1327 tarihli yazı
 • 20

  Hamas Kazası Kaymakamı Abdurrahman Bey’in isteği üzerine 10 Eylül 1324 tarihinde gönderilen zimmet mazbatası
 • 21

  Selanik’te Balat mahallesinde Mehmet oğlu Mustafa beşenin uhdesinde bulunan mülkünü vakfetmesine dair, 24 Şevval 1144 tarihli
 • 22

  Cuma-ı Bala Kayamakamı Ali Said Efendiye rütbe-i rabia tevcihi
 • 23

  İnönü Zaferlerini İsmet Paşa’mı kazanmıştır? başlıklı yazarı belli olmayan daktilo edilmiş yazı
 • 24

  Dr. Asım Arar’ın Atatürk’ün İlk Müşahede Raporu başlıklı makalesinin gazete kupürleri. Asım Arar Atatürk’ün hastalığı ile ilgili bu raporu tanzim ederek Fransızcaya çevirmiş ve Alman profesörlere vermiştir