TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun gündemindeki bir torba tasarıya iki madde eklenerek yürürlüğe sokulması planlanan düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak hazırlandı.

Düzenleme, tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların yalnızca şu sağlık kurum ve kuruluşlarından birinde mesleklerini icra edebileceklerini öngörüyor:

Kamu kurum ve kuruluşları,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

Ancak, il ve şube müdürlüğü, baştabiplik, klinik şefliği, sağlık grup başkanlığı ve bunların yardımcılığı gibi herhangi bir idari görevi bulunmamak kaydıyla yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında profesörlük unvanı kullanan, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel hastanelerde ve vakıf üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde mesai saatleri dışında çalışabilecekler.

Bu düzenlemenin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararında sağlık hizmetinin doğrudan yaşam hakkıyla ilgili olması nedeniyle diğer kamu hizmetlerinden farklılığına işaret edildiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, hekimlerin herhangi bir istisnaya yer verilmeksizin çalışma alanlarının sınırlandırılmasının yaşama hakkı ile herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesi ilkesine aykırılık olduğunun da iptal gerekçesinde yer aldığı kaydedilerek, ''Bu gerekçe ışığında ülkemizin şartları ve ihtiyaçlar ile sağlık hizmetlerinin gerekleri dikkate alınarak fıkra ile getirilen sınırlamaların istisnaları belirlenmiştir'' denildi.

EK ÖDEMELERDEN YARARLANAMAYACAKLAR
Torba yasayla yürürlüğe sokulması planlanan diğer düzenleme ise öğretim elemanlarının üniversitelerdeki bilim özgürlüğü ve bilimsel özerklik çerçevesinde ulusal alanda gelişime ve kalkınmaya destek olmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilmelerine olanak sağlıyor.

Öğretim elemanlarının bu kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere yüksek öğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli olarak herhangi bir iş göremeyeceklerini, ek görev alamayacaklarını ve serbest meslek icra edemeyeceklerini de düzenleyen metin, ancak, rektörlük dekanlık, genel sekreterlik, enstitü ve yüksek okul müdürlüğü, ana bilim dalı başkanlığı gibi herhangi bir idari görevi bulunmamak kaydıyla profesörlerin SGK ve kamu kurumlarıyla sözleşmesi bulunmayan özel hastanelerde mesai saatleri dışında çalışabileceklerini de öngörüyor.

Bu şekilde çalışan profesörlerin ek ödemelerden yararlanamayacakları hükmüne de yer verilen metinde, öğretim elemanlarının göreviyle bağlantılı olarak verdiği hizmet karşılığında telif ücreti adıyla bir bedel tahsil edilmesi halinde yasal hükümlerin uygulanacağı da belirtildi.