Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı... Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacak. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeyealınmayacaK. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı paylaştı... Sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 110 personel istiham edilecek. Sözleşmeli personellerin alımı için öncelikle başvurular alınacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bakanlığımız taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacak." denildi. 

BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1.Türk Vatandaşı olmak,

2.Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4.Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Sayfa Yükleniyor...