Resmi Gazete'de bugün (15 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 15 Temmuz 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (15 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7455 Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7456 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

TBMM KARARLARI

1383 Anayasa Komisyonunun Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1384 Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1385 Avrupa Birliği Uyum Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1386 Dışişleri Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1387 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

– Türkiye Cumhuriyeti Adına 16 Haziran 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli 2019 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmalarına 1 No’lu Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7383)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 7384)

– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Akhan Un GES Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7385)

– Bozkurt-Çardak İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve Yunak RMS Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7386)

– Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Ayanlar Mahallesi, Ayanlar Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yürütülmekte Olan Taş Tepeler Projesi Kapsamında Arkeolojik Kazı Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Özel Mülkiyete Konu 101 Ada, 7 Parsel Numaralı Taşınmazın 1.871,86 m2’lik Kısmının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7387)

– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Kararının Eki EK-I Sayılı Listede Yer Alan Bazı Kişilere Ait Bilgilerin Güncellenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7388)

– Uludağ Milli Parkı Sınırlarının Uludağ Alanı Sınırları ile Çakışan Kısımlarının Milli Park Vasfının Kaldırılmasına ve Bu Alanda Milli Park İş ve İşlemlerini Yürütmek Üzere İlgili İdarelere Tahsis Edilmiş Olan Taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7389)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/324, 325, 326, 327, 328, 329)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Sayfa Yükleniyor...