"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Yüksek Seçim Kurulu teşkilatına açıktan veya ilk defa devlet memuru olarak atanacaklara ve görev yapan memurların yer değiştirme suretiyle ve naklen atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, Kurul teşkilatında memur olmak isteyen bir kişinin, 657 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartlar ile ilk defa devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 Sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesindeki yaş şartını taşıması ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu olması gerekiyor. Ayrıca kişide bulunması gereken bazı özel şartlar da yönetmelikte yer aldı.

Belirlenen kadrolar için yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınava, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda, atama yapılacak kadroya göre belirlenecek puan türünde asgari 70 puan ve üzeri puan almış olanlar arasından puanına göre sıralanarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilecek kadro sayısının beş katı aday çağrılacak.

Yönetmelikte, yer değiştirme, zorunlu yer değiştirme, mazerete dayalı ve hizmet gereği yer değiştirme ve bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen veya açıktan yeniden atamalara ilişkin usul ve esaslara da yer verildi.

YSK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, Kurul teşkilatında çalışıyor olmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere sınav tarihi itibarıyla Kurul Teşkilatında en az bir yıl çalışmış olmak, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak ve 657 Sayılı Kanun'un 68'inci maddesinin değişik (B) bendi hükümlerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak şartları aranacak.

Yönetmelikte, görevde yükselme atamalarıyla ilgili bazı özel şartlara da yer verildi. Görevde yükselmek isteyen personel yazılı ve sözlü sınava alınacak. Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Kurul tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilecek. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 60 puan alanlar başarılı sayılacak.

Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağırılacak. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav, önceden hazırlanmış sorular arasından aday tarafından çekilecek soru ile yapılacak.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması ise görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ve Kurul tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilecek.