Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi

Hakim ve savcı adaylığı sürecinin sonunda yapılacak yazılı sınavda 70 puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması halinde adaylar başarılı sayılacak.

Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi

Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitimin Uygulama Esasları ile Yazılı ve Sözlü Sınavlara Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Akademinin kapasitesi ile adayların staj süreleri göz önünde bulundurularak, Adalet Bakanlığı ile iş birliği içinde kısa veya uzun vadeli akademik eğitim planı hazırlanacak.

Hakim ve savcı adayları, Akademi tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmak ve kurallara uymak zorunda olacak.

Adaylar hakkındaki gizli sicil fişi, hazırlık ve son eğitim dönemi bitiminde mevzuata uygun olarak, Akademinin ilgili daire başkanı tarafından düzenlenecek.

Akademide alınacak eğitimlerde, adli ve idari yargı adaylarının hazırlık dönemi 3 ay, son eğitim dönemi 4 ay, avukatlık mesleğinden geçen adli yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi 2 ay, son eğitim dönemi 4 ay, avukatlık mesleğinden geçen idari yargı adaylarının hazırlık eğitim dönemi 2 ay, son eğitim dönemi 3 ay olacak.

müfredatı, Danışma Kurulunun önerileri de göz önünde bulundurularak, Türkiye Adalet Akademisi Başkanınca belirlenecek. Müfredatın belirlenmesinde çeşitli kriterler dikkate alınacak.

Hazırlanan eğitim müfredatı, ihtiyaç duyulması halinde Danışma Kurulunun önerisiyle güncellenebilecek.

Akademi tarafından, eğitim müfredatına uygun olarak, adaylara ve öğretim elemanlarına yönelik eğitim modülleri oluşturulacak.

EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim planına ve müfredata uygun olarak, dersler, ders süreleri ve öğretim elemanlarını içerir eğitim programı belirlenecek. Eğitim programı, eğitim dönemleri başlamadan önce ilgili öğretim elemanlarına bildirilecek.

Söyleşi, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler de eğitim programında yer alabilecek. Akademi, eğitim programında değişiklik yapabilecek.

Eğitimlerde, yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri, hakimler ve savcılar, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri, akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler, alanında uzman kişiler öğretim elemanı olarak belirlenebilecek.

Akademide görev yapan öğretim elemanlarına ücret ödenecek.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV ŞARTLARI

Adaylar, adaylık süresi sonunda Akademi tarafından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

Yazılı sınav, eğitim müfredatında yer alan dersleri ve temel hukuk bilgisini kapsayacak.

Yapılacak sınavı yönetmek ve sonuçlandırmak üzere bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir sınav kurulu oluşturulacak. Yazılı Kurulunun başkan ve üyeleri, Akademide ders veren öğretim elemanları arasından Başkan tarafından seçilecek.

Yazılı sınav, Kurul tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmede 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı kabul edilecek.

Sınavda başarısız kabul edilenler tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Akademiye yazılı olarak itirazda bulunabilecek.

Yazılı sınavda başarısız olanlara bir ayı geçmemek üzere ek eğitim verilebilecek, bu durumda bulunanlara ikinci sınav hakkı tanınacak.

YAZILI SINAVDA BAŞARILI OLANLAR SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK

Sözlü Sınav Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanının başkanlığında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ve Personel Genel Müdürü ile adaylara ders verenler arasından ilgili Bakan Yardımcısı tarafından seçilen iki asıl ve bir yedek üyeden oluşacak.

Adaylık sürelerinin sonunda yapılan yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en az 70 olması halinde adaylar başarılı sayılacak.

Nihai sonuçlara ilişkin liste, Akademinin internet sitesinde ilan edilecek, bu ilan, tebliğ yerine geçecek.

Sınav sonucunda başarılı ve başarısız olanların isim listesi Akademi tarafından Bakanlığa gönderilecek.

Sayfa Yükleniyor...