ÖSYM sözleşmeli personel esasları belirlendi

Sözleşmeli olarak ÖSYM'de istihdam edilecek yerli ve yabancı uzmanların hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25.11.2011 - 10:59

ÖSYM sözleşmeli personel esasları belirlendi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığında çalıştırılacak yerli ve yabancı sözleşmeli personel hakkındaki usuller belirlendi.        

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek yerli ve yabancı uzmanların hizmete alınmalarına, niteliklerine, görevlerine, sorumluluklarına, ücretlerine ve diğer sosyal haklarına ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.       

Buna göre, hükümleri, ÖSYM'de istihdam edilecek yerli ve yabancı sözleşmeli uzman personeli kapsayacak yönetmelik, 17 Şubat 2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesine dayanılarak hazırlandı.        

Yönetmeliğe göre, sözleşmeli personel, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenecek giriş sınavı sonucuna göre atanacak. Giriş sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşacak. Giriş sınavları, Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda, ihtiyaç duyulan yabancı dil ve öğrenim dallarında yapılacak.        

Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılacak.        

Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, yazılı sınav yapılması halinde yazılı sınav konuları, sözleşmeli alınacak personel sayısı, son başvuru tarihi, öğrenim dallarına ve yabancı dillere ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az 10 gün önce ÖSYM'nin kurumsal internet sitesinde veya Türkiye çapında yayımlanan tirajı en yüksek 5 gazeteden en az birinde ilan edilecek. Yabancı sözleşmeli uzman alınması durumunda ÖSYM tarafından gerekli görülen ülkelerde de ilan verilecek.
       
SÖZLEŞMELİ PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
Sözleşmeli yerli ve yabancı uzmanlar için, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmaları, yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dili Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az ''C'' düzeyinde veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir seviyede bildiğini belgelemek, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde 80 oranında başarılı olma şartları aranacak.
       
YERLİ SÖZLEŞMELİ UZMANLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Yerli sözleşmeli uzmanlar için Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama, askerlikle ilişiği bulunmama ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmama özel şartları aranacak.
       
YABANCI SÖZLEŞMELİ UZMANLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Yabancı sözleşmeli uzmanlar için de belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmama ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmama şartları aranacak.
      
Giriş sınavına katılacaklardan, sınav başvuru formu, yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya başkanlık tarafından onaylı örneği, KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya önlisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya başkanlık tarafından onaylı örneği, yerli sözleşmeli uzmanlar için T.C. kimlik numarası beyanı, yabancı sözleşmeli uzmanlar için pasaport örneği, yerli sözleşmeli uzmanlar için sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, yabancı sözleşmeli uzmanlar için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge, sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı, yerli sözleşmeli erkek uzman adayları için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi, yurt dışından alınan diplomaların veya belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya başkanlık tarafından onaylı örneği istenecek.        

Gerekli olan diğer bilgi ve belgeler giriş sınavı duyurusunda belirtilecek.
       
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılacak. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
        
KOMİSYON
Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması komisyon tarafından yapılacak.       

Komisyon, başkanın onayı ile belirlenen bir başkan ve dört üyeden teşekkül edecek. Komisyon başkanı ve üyeleri, başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme uzmanları arasından seçilecek. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı, komisyonun doğal üyesi olacak. Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından da komisyon üyesi seçilebilecek. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçmeyecek. Ayrıca başkan üç yedek üye belirleyecek.        

Komisyon üye tamsayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamayacak.        

Komisyonun sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yürütecek.
      
SINAVIN YAPILMASI
Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması durumunda; başkanlığın görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulardan yazılı sınav yapılacak.        

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.        

Yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava girme hakkını kazananlar başkanlığın internet sayfasında duyurulacak.       

Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde; giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların listesi, sözlü sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş iş günü içerisinde, başkanlığın internet sitesinde duyurulacak.        

Sözlü sınav adaylarının, giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecek.        

Adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından beşinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde belirtilen ölçütlerin her biri için 10'ar puan üzerinden değerlendirilerek ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilecek. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil edecek. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekecek. Komisyon sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit edecek.        

Sınavlarda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenecek ve sınavları geçersiz sayılacak.
        
GİRİŞ SINAVI PUANININ VE BAŞARI SIRALAMASININ TESPİT EDİLMESİ
Giriş sınavının sadece sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komisyon tarafından sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar kazananların listesi belirlenecek.        

Giriş sınavının yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde komisyon; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasını esas alarak başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle kazananların listesini belirlenecek.        

Komisyon belirlediği kesin listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden 30 gün içinde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edecek. Giriş sınav sonuçları, belgelerin tesliminden itibaren başkanlığın internet sitesinden ilan edilecek.       

Komisyon ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen pozisyon sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek liste belirleyebilecek. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecek. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecek. Sınav sonucu asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara ayrıca yazı ile de bildirilecek.       

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilecek. İtirazlar, komisyonca en fazla 7 gün içinde incelenerek karara bağlanacak. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecek.
       
İŞE BAŞLAMA VE DENEME SÜRESİ
Giriş sınavını kazanan sözleşmeli personel, başkanın onayı ile işe başlatılacak. Sınavı kazananların işe başlayabilmeleri için, tebligatta belirtilen süre içinde 6 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına müracaat edecek. İşe başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin işe başlama işlemleri yapılmayacak. İstenilen belgeler, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından incelenecek. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 15 gün ek süre verilecek. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar işe başlatılmayacak.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak, işe başlama işlemleri yapılmayacak. Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek. Haklarında suç duyurusunda bulunulacak.
        
DENEME SÜRESİ
İlk defa işe alınanlarla, iki aylık deneme süresi için sözleşme yapılacak. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, usul ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerlendirme formuna göre değerlendirilecek. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Performans değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Bu değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme yapılacak, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmeyecek ve bu kişiler bir daha başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemeyecek.
        
SÖZLEŞME SÜRESİ
Sözleşmeli personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlı olacak.        

Sözleşmeli personele ödenecek ücretin net tutarı, 6114 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre belirlenecek.        

Sözleşmeli personele iş sonu tazminatının ödenmesinde, hizmet yılı esas alınarak 1'inci derecede görev yapan ÖSYM uzmanına 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenecek, emekli ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenecek.
       
YOLLUK GİDERLERİ VE GÜNDELİKLER
Sözleşmeli personelin görev mahalli dışına geçici olarak görevlendirilmeleri halinde gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde belirlenen süreyi ve 1'inci derece devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerinde belirtilecek.
       
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI
Sözleşmeli personel sayısı, boş kadrolar dahil olmak üzere başkanlıktaki ÖSYM uzman ve uzman yardımcısı toplam kadro sayısının üçte birini geçmeyecek.        

Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve yönetmelik hükümleri başkan tarafından yürütülecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...