İmar Kanunu ile Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. 

Teklifle, İmar Kanunu'nun ''İmar planlarında bakanlığın yetkisi'' başlıklı maddesinde değişiklik yapılarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bazı yatırımlardaki imar planı yapma, yaptırma, değiştirme ve re'sen onaylama yetkisi yeniden düzenleniyor. 

Buna göre, bakanlık, gerekli görülen hallerde, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler ve özel güvenlik bölgelerine dair her tür ve ölçekteki planları ve plan değişiklikleriyle, ilgili idaresince iki aylık sürede meclisinde görüşülerek karara bağlanmaması halinde, kamu yatırımları, genel sığınak alanları, enerji ve telekomünikasyon tesisleri, altyapı, üstyapı, iletim hatları ve büyükşehir sınırları dışındaki yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, toplu konut uygulamaları, ulaştırma, elektronik haberleşme tesisleri ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının uygunluk görüşü verdiği yatırımlara dair her tür ve ölçekte harita, jeolojik etüt, gerektiğinde jeofizik etüt planları ile plan değişikliklerini yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkili olacak. 

BAKANLIĞIN YETKİSİ
Bakanlık, harita ve parselasyon planlarını da yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylama yetkisine de sahip olacak. 

Kamu kurum ve kuruluşları, kendilerinin mimar ve mühendisleri ile teknik müşavirlik kuruluşlarından danışmanlık hizmeti satın alarak, yapacakları ve yaptıracakları tesislere, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi alabilecek.
 
İMAR PLANI ŞARTI ARANMAYACAK
İmar planı olmayan köylerde, ilkokul ve lise, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmayacak. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenecek. 

Güvenlik ve emniyet ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat, eğitim ve savunması bakımından önem arz eden yapı ve tesislere ilişkin imar planları Bakanlıkça, parselasyon planları taşra teşkilatınca yapılacak, yaptırılacak ve onaylanacak. 

Ancak konut, sosyal tesis ve eğitim amaçlı yapılar hariç olmak üzere; hudut güvenliği ile ilgili yapıların inşasında, proje ve fenni mesuliyet sorumluluğu ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca üstlenilmek şartıyla imar planı, parselasyon planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni şartı aranmayacak. 

MUHTARIN İZNİ GEREK
Köylerde yapılacak konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapıların yanı sıra; bakkal, manav, berber ve köy kahvesi, köy lokanta, teşhir, tanıtım ve teşhir büfeleri gibi yapılar için de inşaat ve iskan ruhsatı aranmayacak. Ancak bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekecek. 
 
Köy yerleşik sınırı içerisinde Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hükümleri uygulanmayacak. 

PARA CEZASI AFFI
Köy yerleşik alan sınırları içinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılan yapılardaki aykırılığın, verilen süre içinde giderilmesi halinde, tahakkuk etmiş cezalar dahil, verilen idari para cezaları uygulanmayacak. 

Mera, yaylak ve kışlakların geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen kısımları valilikçe bu amaçla kurulacak komisyon tarafından tespit edilecek. Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek, Hazine adına tescilleri yapılacak. 

Bu araziler talep sahiplerine bedeli karşılığında 29 yıla kadar tahsis edilecek. İnşa edilecek yapıların kat adedi bodrum hariç olmak üzere ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metrekareyi geçemeyecek. Bu yapıların yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle yapılması zorunlu olacak. 

Yenileme alan sınırları içerisinde, toplu yapı olarak sınırları uygulama imar ve parselasyon planlarında belirlenmek kaydıyla, yapılı veya yapısız imar parsellerine, belediye, il özel idaresi ve diğer ilgili kurullarca tasdik edilen mimari projelere uygun olarak toplu yapı olarak tek bir kat mülkiyeti tesis edilebilecek.
 
TARİHİ ESERLERİN YENİLENMESİ
Teklifle, tarihi eserlerin bulunduğu alanlardaki mülk sahiplerinin belediye ile anlaşarak, bu alanlardaki yenileme işlemlerinin, mülkiyet dokusunda herhangi bir değişiklik yapılmadan belediyece res'en yapılmasına imkan tanınıyor. 

Buna göre, belediyeler ve il özel idareleri, bu alanlar içerisindeki parsel maliklerinin sosyal altyapı ve tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetlere ilişkin alanları kullanma ve yararlanma koşulları ile masraflarına katılma biçimine ilişkin işletme projeleri hazırlayarak tapu sicilinin beyanlar hanesinde belirtme yapabilecek, hazırlanmış olan restorasyon ve restitüsyon projelerine uygun olarak irtifak hakkı tesis edebilecek. 

Belediyeler ve il özel idareleri, ayrıca, parselasyon planları yapılmak suretiyle belgeleri toplu yapı ilişkisini gösterir şekilde hazırlayarak kat mülkiyeti ve kat irtifakını re'sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkili olacak.