Sigortacılık sistemindeki düzenlemeyle ayrıca, her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1 milyon 800 bin TL'yi aşamayacak.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile Yayımlanan Tarife ve Talimat ile Genel Şartlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 300 bin TL'den 400 bin TL'ye çıkarıldı. Değişiklikle, ''Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1 milyon 800 bin TL'yi aşamaz'' hükmü de getirildi.

Hekimlerin ödeyeceği prim miktarıyla ilgili düzenleme de yapıldı. Buna göre, ''Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir 'ihbar ya da' tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır.''

Bu fıkraya ''ihbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği durumlarda, herhangi bir indirim ya da zam uygulanmayacağı'' ifadesi de eklendi.

30 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Poliçelerin hazırlanmasında göz önüne alınan risk tablosunda bazı dallar için değişiklik yapıldı. Buna göre, Sitoloji (Sitopatoloji) ile Tıbbı Parazitoloji (Parazitoloji) uzmanlık dallarının risk grupları düşürüldü. Risk grupları tablosunun 3. risk grubuna ''Restoratif Diş Tedavisi'' uzmanlık dalı, 2. risk grubuna da ''Ağız Diş ve Çene Radyolojisi'' ile ''Gelişimsel Pediatri'' uzmanlık dalları eklendi. 2. risk grubundaki ''Pedodonti'' uzmanlık dalının adı da ''Çocuk Diş Hekimliği'' olarak değiştirildi.

Tebliğin ''Sigortanın Konusu'' başlıklı maddesi de şöyle değiştirildi: ‘'Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12. maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleriyle hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009'u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.''

Yapılan değişiklikle ''her türlü deneyden kaynaklanan tazminat talepleri'' de sigorta kapsamı dışında bırakıldı. Tebliğ, 30 Temmuz 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.