TÜBİTAK yönetimine ve destek programlarına yeni düzen

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.02.2019 - 11:18

TÜBİTAK yönetimine ve destek programlarına yeni düzen

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile kurum tarafından bilim insanlarına verilecek burs ve destek programlarının başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetim kurulu 7 üyeden oluşacak ve üyelerinin görev süresi 3 yıl olacak. Üyeler en çok 2 dönem için bu göreve seçilebilecek. Başkan ve yardımcılarının görevleri sona erdiğinde yönetim kurulu üyelikleri de bitecek.

Yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı 4 olacak, olağan toplantılarına yıl içinde toplam 4 defa veya üst üste 3 defa katılmayan üyelerin üyelikleri kurul kararıyla düşürülecek.

Toplantılarda kararlar müzakere yapılarak alınacak. Yönetim kurulu, görüşülen gündem maddeleri hakkında kabul veya ret yönünde karar verebileceği gibi uygun gördüğü şekilde değiştirerek kabul edebilecek.

BURS VE DESTEKLERE İLİŞKİN ESASLAR

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde verilecek burs ve destekler, programlar aracılığıyla yürütülecek.

Programların başvuru dönemleri, koşulları, süresi ve değerlendirme yöntemi çağrı duyurusunda belirtilecek. Başvurular, TÜBİTAK tarafından belirlenen kurallara uygun olarak çağrı duyurusunda ilan edilen değerlendirme sürecinden geçirilecek.

Bir kurum veya kuruluş bünyesinde yürütülecek burs veya desteklere ilişkin TÜBİTAK ile desteklenen kuruluş arasında sözleşme yapılacak. Gerçek kişilere verilen şahsi burs veya destekler için kişilere, TÜBİTAK tarafından belirlenen yükümlülüklere uyacaklarını belirten taahhütname imzalatılacak.

Verilen burs veya desteklerin program amaçlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği TÜBİTAK tarafından belirlenen kurallara göre ilgili grup tarafından izlenecek.

Programların durdurulması veya kapatılması TÜBİTAK Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilecek. Durdurulan veya kapatılan bir program kapsamında desteklenen veya desteklenmeye hak kazananların işlemleri, burs veya desteğe hak kazanılan tarihte yürürlükte bulunan program mevzuatına göre yapılacak.

PROJELERİ DURDURMA

Sözleşmede belirtilen tarihlerde, kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin gelişme raporları gönderilmeyen, inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ile mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, desteklenen kişi, kurum ve kuruluşun başvurusu üzerine veya grubun gerek görmesi halinde Grup Yürütme Kurulu (GYK) kararıyla durdurulacak.

Burs ve destek bütçeleri, TÜBİTAK Yönetim Kurulu tanca onaylanan üst limitleri aşmamak kaydıyla GYK tarafından belirlenecek. Bütçelerde, Yönetim Kurulu tarafından değişiklik yapılabilecek.

Burs veya destek programları kapsamında, personel giderleri, malzeme ve sarf giderleri, seyahat giderleri, hizmet alımları, burslar ve harçlıklar, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi gibi harcama ve gider kalemleri desteklenebilecek.

Programlar kapsamında belirlenen üst limitler dahilinde ödemeler peşin veya geriye dönük olarak farklı dönemlerde gerçekleştirilebilecek.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ÜRÜNLERİ

Verilen burs ve desteklerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda, ortaya çıkan veya çıkması muhtemel fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek buluş (patent, faydalı model ve benzeri), tasarım, eser, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi ürünler üzerindeki haklar aksi belirtilmedikçe burs veya destek verilen kişi, kurum ve kuruluşa ait olacak.

TÜBİTAK'ın talebi halinde, fikri ve sınai ürünler üzerinde hak sahibi olanlar, proje çıktılarının TÜBİTAK'ın faaliyetlerinde kullanılabilmesi için ücretsiz olarak, inhisarı olmayan, yer ve zaman sınırlaması olmaksızın ve geri alınamaz lisans hakkını kuruma verecek.

Yurt içinde veya yurt dışında burs veya destekle ilgili yayınlanan makaleler ve sunulan tebliğlerde TÜBİTAK desteği belirtilecek ancak yayınların kurum tarafından ya da TÜBİTAK ile iş birliği halinde gerçekleştirildiği yönünde açıklama yapılamayacak. TÜBİTAK'a ait marka veya logolar Başkanlığın yazılı izni alınmadan kullanılamayacak.

Sayfa Yükleniyor...