Ankara trafiği durmayacak

Ankara'nın trafiğini kaosa çevirecek mahkeme kararına üst mahkemeden durdurma geldi. Eğer üst mahkeme durdurma kararı olmasaydı. Bir hafta sonra ana arterlerden biri kapanacaktı.

17.11.2011 - 12:51

Ankara'nın en işlek ana arterlerinden biri olan Kuğulu kavşakları alt geçitlerinin kapatılmasına ilişkin mahkeme kararını üst mahkeme durdurdu.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin açtığı davada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, Kuğulu kavşakları alt geçitlerinin ulaşıma kapatılmasına ilişkin kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, avukatları Sinan Kılıçkaya aracılığıyla, Çankaya, Atatürk Bulvarı, TRT, Kuğulu Park kavşaklarına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarında yapılan değişikliğin iptali yolunda verilen Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30 Eylül 2011 günlü kararının uygulanması amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Kasım 2011 günlü 3217 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, yaptığı ilk değerlendirmenin ardından Kuğulu kavşakları alt geçitlerinin ulaşıma kapatılmasına ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.

Kararda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından, ''uyuşmazlığa konu alana ilişkin olarak verilen yargı kararının uygulanması amacıyla söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planlarında değişiklik yapılması hususunda alınan bir karar bulunup bulunmadığının sorulmasına ve böyle bir karar varsa mahkemeye gönderilmesinin istenmesine'' karar verildiği belirtildi.

''Davanın durumuna ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre dava konusu işlemin hukuka uygun olup olmadığının bu aşamada saptanamadığı, bununla birlikte işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararın doğacağı anlaşıldığı'' belirtilen kararda, ''Yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması ve ara kararı cevabı alındıktan sonra, yeniden karar verilinceye kadar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27/4. maddesi uyarınca, teminat alınmaksızın kabulüne, cevap verme süresinin 15 gün olarak belirlenmesine 16 Kasım 2011 gününde oy birliğiyle karar verildi'' denildi.

Çankaya Belediyesi, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odaları'nın 8'inci İdare Mahkemesi'ne başvurusu üzerine, mahkeme Atatürk Bulvarı Kuğulu Park Kavşağı'nın planlarını iptal etmişti.
Eğer 10'uncu İdare Mahkemesi, üst mahkeme olarak durdurma kararı almasaydı 23 Kasım'da bölge tragiğe kapatılacaktı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...