Doğan Yayın Holding ihtiyati haciz süreci ile ilgili İMKB'ye yaptığı açıklamada, vergi yasalarına göre bir şirketin vergi borcu nedeniyle ortaklarının, iştiraklerinin ve bağlı şirketlerinin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını, sadece Doğan Yayın'a ait bazı iştirak hisseleri üzerinde "ihtiyati tedbir" uygulanmasına başlandığını açıkladı.

Doğan Yayın Holding açıklamasında, Doğan Yayın ile ilgili mal varlığı araştırmasının sürdüğü hatırlatılarak, "Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Doğan Yayın Holding'e ait ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile aracı kurumlar nezdindeki ihraççı/yatırım hesaplarında bulunan iştirak hisseleri üzerinde 'ihtiyati tedbir' uygulanmasına başlanmıştır" denildi.

Buna göre; Doğan Yayın iştiraklerinden Hürriyet Gazetecilik'in sermayesinin yüzde 66.56'sını, Doğan Gazetecilik'in sermayesinin 70.76'sını ve Doğan Burda'nın sermayesinin yüzde 44.89'unu temsil eden Doğan Yayın'a ait hisselerin bir başka kişiye devri mevcut durum itibariyle kısıtlandı.

Ancak söz konusu hisselere ait mali (kâr payı) ve yönetimsel (genel kurulda oy kullanma) haklar Doğan Yayın tarafından kullanılmaya devam edecek.

Doğan Yayın'ın bir diğer açıklamasında ise Doğan TV Holding'in sermayesinin yüzde 45.40'ını temsil eden hisse senetlerinin Halkalı Vergi Dairesi tarafından "haciz tutanağı" düzenlenmek suretiyle teslim alındığı hatırlatılarak, "Teslim edilen bu hisse senetlerinin değeri, teminata verilen taşınmaz dahil toplam 1.09 milyar TL olup, toplam olarak 914.82 milyon TL olarak bildirilen kamu alacağını yüzde 19 fazlasıyla karşılayacak tutardadır. Doğan TV Holding hisse senetlerinin vergi dairesince kabul edilmediği iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
 
İŞTİRAKLER, ORTAKLAR VE BAĞLI ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
 Doğan Yayın Holding'in iştirakleri, ortakları ve Doğan Grubu’na bağlı diğer şirketler hakkında söz konusu vergi borcu sebebiyle herhangi bir işlem başlatılmasının hukuken mümkün olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Bunun aksine yanlış ve yanıltıcı mahiyetteki haberlerin, tüm Doğan Grubu Şirketlerinin İMKB'de işlem tahtalarının kapalı kalmasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır.
Bu durum tüm yatırımcılarımızı mağdur etmiştir" denildi ve söz konusu haberlerle ilgili olarak SPK'ya suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

 Bu arada, Doğan Yayın'ın ana ortağı Doğan Holding de İMKB'ye açıklamasında, Doğan Yayın Holding'le ilgili yürütülen haciz işlemlerinin şirket nezdinde olduğu belirtilerek,"...Şirketimizin bankalardaki varlığı ve gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir tedbir konulması veya işlem yapılması söz konusu değildir" denildi.

 Doğan Yayın Holding'in marka teminatlarının kabul edilmemesi ve Doğan TV'nin teminat olarak gösterilen yüzde 45.4'üne gelen hacizle ilgili dün akşam borsaya yapılan açıklamanın ardından, bugün bazı gazetelerde hacizin boyutu ile yer alan iddialar sonrasında Doğan Grubu'na ait halka açık şirketlerin hisseleri, şirketten açıklama istendiği için İMKB tarafından bu sabah geçici olarak işleme kapatıldı ve açıklamaların ardından açıldı.

 Doğan Yayın Holding'in 2002-2006 dönemine ilişkin vergi incelemeleri sonucunda Maliye'nin istediği toplam 826 milyon liralık vergi cezasının ardından, şirketten istenen 914.82 milyon liralık teminata karşılık gösterilen televizyon markaları da vergi dairesince kabul edilmeyince, teminat olarak gösterilen Doğan TV'nin yüzde 45.4 hissesine haciz konulduğu dün İMKB'ye açıklanmıştı.Maliye Bakanlığı yetkilileri, Doğan Yayın Holding için ihtiyati tedbir uygulanmasına neden olan teminat işleminde markanın mevzuat açısından menkul mal sayılmayacağını bildirdi.

Maliye Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerinde, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre, 'para, süresiz teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri, hüküm belli edilecek milli esham ve tahvilat (Türk firmaları tarafından çıkarılan hisse senedi ve tahvil) ile menkul ve gayrimenkul malların' teminat olarak kabul edildiğine dikkat çektiler.

Hisse senetlerinin teminat olarak kabul edilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini vurgulayan Maliye Bakanlığı yetkilileri, şunları söylediler:

''Ancak ilgili kanunun yayımından bu yana bu konuda Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmadığı için ilgili hüküm işlemiyor ve hisse senetleri teminat olarak değerlendirilemiyor.

Doğan Grubu olayında teminat olarak gösterilen 'marka' mevzuat açısından menkul mal değil, sadece bir hak olarak görülüyor. Dolayısıyla teminatta icra birimi niteliğinde olan vergi dairesi son olayda bunu teminat olarak kabul etmedi.

Mevzuata göre teminatın geçerli olmadığı durumlarda vergi dairesince ihtiyati haciz kararı alınıyor. İlgili gerçek ya da tüzel kişinin bütün mal varlıkları araştırılıyor ve haciz işleminde bulunuluyor. Haciz işlemi vergi borcunun tamamı tahsil edilinceye kadar devam ediyor. Bu süreçte teminat mektubu verilirse bütün işlemler mektubun verilmesiyle birlikte sona erdiriliyor. Doğan Grubu olayında da bu prosedür çerçevesinde hareket ediliyor.''