Sağlık Bakanlığı tamamlayıcı tıp poliklinikleri açacak

Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kapsamını genişletecek. Bu kapsamda, ruhsatlandırma ve sertifikasyon hizmetleri artırılacak, pilot hastanelerde "tamamlayıcı tıp poliklinikleri"nin açılması sağlanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.11.2016 - 10:25

Sağlık Bakanlığı tamamlayıcı tıp poliklinikleri açacak

Hükümetin 2017 sağlık programına göre, sağlıklı hayat tarzı teşvik edilecek ve daha erişilebilir, uygun, etkili, etkin bir sağlık hizmeti sunulacak.

Buna göre, bulaşıcı olmayan hastalıklar kapsamında toplumsal farkındalık artırılacak, bunun için kampanyalar yapılacak. Astım, KOAH, kalp damar ve böbrek hastalıkları ile ilgili halka ve sağlık personeline yönelik bilgilendirme materyali hazırlanacak ve dağıtılacak. 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Acil sağlık hizmet sunumu da kapasite olarak güçlendirilecek. Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda hızlı, etkin sağlık hizmetine erişim sağlanacak. Acil sağlık istasyonları nitelik ile nicelik açısından iyileştirilecek, UMKE ekiplerinin araç ve donanım kapasitesi artırılacak, sayısal telsiz sistemi kapsamı genişletilecek. 

Evde sağlık uygulamasının erişilebilir, etkili ve etkin olması sağlanacak. Mevcut ve yeni oluşturulacak birim sayıları ile hizmet sunumu göz önünde bulundurularak evde sağlık hizmet birimleri sabit personel ve sabit araç envanter çalışması yapılacak, evde bakım hizmetlerini yürütecek personele yönelik sertifikalı eğitim programları düzenlenecek. 

250 KEMİK İLİĞİ NAKİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞECEK

TÜRKÖK Ulusal Doku Bilgi Bankasına kayıtlı gönüllü kök hücre bağışçı sayısı artırılacak, kemik iliği nakil süreçleri etkinleştirilecek. Gönüllü kök hücre bağışçı kazanımına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacak. Yeni bağışçı sayısı 2017'de artırılacak, mevcut bağışçıların HLA analizleri yapılarak doku tipleri belirlenecek ve 250 kemik iliği nakil donörünün nakil işlem organizasyonu gerçekleştirilecek. 

E-NABIZ'DA HEDEF 5 MİLYON KULLANICI

e-Nabız Sistemi'nin kullanımı da yaygınlaştırılacak. Bu kapsamda, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına elektronik ortamda her yerden erişebileceği sistemin bilinirliğinin artırılması amacıyla görsel ve yazılı tanıtım araçları kullanılacak. Kamu özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılarak sistemin daha fazla vatandaş tarafından kullanılması sağlanacak, sistem kullanıcı dostu hale getirilecek. 3 milyon olan e-Nabız sistemini kullanan vatandaş sayısı 5 milyona yükselecek.

HASTALARIN VE SAĞLIKÇILARIN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkinliğini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ile memnuniyetini dikkate alan yaklaşımlar da oluşturulacak. 

Hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için sağlık hizmeti sunumuna yönelik kalite standartları geliştirilecek ve bu standartlar doğrultusunda kurum ile kuruluşlar düzenli olarak yerinde değerlendirilecek. 

Sağlıkta Kalite Standartları Laboratuvar Seti, Aile Sağlığı Merkezi Seti, Psikiyatri Seti tamamlanacak, Sağlıkta Kalite Standartları değerlendiricilerine yönelik sertifikalı eğitimler düzenlenecek. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme (PDEÖ) sistemine sağlık hizmetinin kalitesi ve etkinliğine ilişkin göstergeler eklenecek.

HASTA MEMNUNİYETİ ARTIRILACAK

Sağlık hizmeti sunumunun etkinliğini ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik hizmet bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler yapılacak. 663 Sayılı KHK ile oluşturulan kurumsal yapının işleyişi, uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak, hizmet sunumunun etkinliği artıracak biçimde gözden geçirilecek. Bu kapsamda Aile Hekimliği, 112 Acil, hastane ve evde sağlık hizmetleri entegrasyonu oluşturulacak. 

GELENEKSEL TIP UYGULAMALARININ KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Tamamlayıcı tıp kapsamındaki tedavi, bitkisel ürün ile hizmet sunucularıyla ilgili kalite ve güvenliğin sağlanması amacıyla standartlar belirlenecek, bu alan denetim altına altına alınacak. Tamamlayıcı tıbbın, tıp eğitimine ve sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanacak, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalar denetlenecek. 

Kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsam ile nitelik olarak geliştirilecek. Kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sertifikalı tabipler tarafından ve alanlarıyla sınırı kalmak şartıyla diş tabipleri tarafından sağlık kuruluşları bünyesinde uygulanacak.  

Ruhsatlandırma ve sertifikasyon hizmetleri artırılacak ve seçilecek. Pilot hastanelerde tamamlayıcı tıp poliklinikleri açılacak. 

Sayfa Yükleniyor...